Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

На честь відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані в місті Ірпінь 08 лютого 2018 року відбулося урочисте підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України, учасниками якого були педагоги і студенти нашого коледжу.

На площі перед мерією міста зібралися титуловані спортсмени Приірпіння, студенти, учні шкіл, мешканці міста, а серед почесних гостей був срібний призер Олімпійських Ігор в Лондоні з вільної боротьби, заслужений майстер спорту України, кандидат педагогічних наук Валерій Андрійцев.

Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованому майданчику й виконане видатними спортсменами Приірпіння.

Окрасою заходу став виступ нашого колективу барабанщиць «Литаври» під керівництвом Снісар І. П., чиї виступи глядацька публіка завжди сприймає хвилею оплесків і овацій.

Усі учасники спортивного заходу зарядилися добрим позитивним настроєм під час проведеної розминки-руханки на усі дні проведення зимових Олімпійських ігор і сподіваннями на високі спортивні досягнення нашої Олімпійської збірної.

 

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення