Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

Щороку наша коледжанська студентська спільнота бере активну участь у  традиційному конкурсі художньої самодіяльності «Коледж має таланти».

Метою його є пошук і активізація розвитку творчих здібностей студентів-першокурсників, сприяння їх самореалізації і творчому зростанню, формування почуття любові й шани до своєї країни та свого навчального закладу.

Вітальними словами конкурс відкрив голова журі - директор коледжу заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович, який побажав усім учасникам яскравих виступів і перемог.

Темою композицій для виступів цього року було обрано щасливі і «не дуже» миттєвості студентського життя, поєднані з реаліями сьогодення.

Члени журі, ретельно зваживши усі «за» і «проти» у виступах членів груп, визначили переможців:

І - е місце - група 105-Т (куратор Вінник І.В.);

ІІ - е місце - група 107 -К (куратор Берегеля І.М.);

ІІІ - є місце - група 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.).

У номінаціях:

«Вокал» - група 104-М (куратор Сиротенко А.О.);

«Хореографія» - група 106-К (куратор Іваненко Н.В.);

«Художнє слово» - група 101-О (куратор Черненька Л.Б.);

«Акторська гра» - група 102-О (куратор Іванова С.М.).

 

Голова журі привітав усіх учасників, вручив нагороди і солодкі призи, надані профспілковим комітетом, побажав плідного, насиченого успіхами і перемогами подальшого студентського життя. Упродовж заходу учасників конкурсу та гостей коледжу вітали своїми неперевершеними виступами колективи художньої самодіяльності нашого навчального закладу.

Найщиріші вітання, подяка усім організаторам дійства, а студентам – за тепло сердець, вогонь душі і волю до перемоги!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення