Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

20 березня 2019 року відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу. Відкрила засідання в.о. директора коледжу Ільченко Н.В., яка підвела підсумки роботи за останній місяць, окреслила низку питань для розгляду і висвітлення доповідачами відповідно до порядку денного.  

Секретар педагогічної ради Погоріла О.І. проінформувала про стан виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради.

         Відповідно до порядку денного  т.в.о. заступника директора з навчальної роботи Сова В.М. доповіла про конкурсний відбір проектів підручників для 11 класу,  зазначивши перелік основних та альтернативних підручників,  які були обрані викладачами загальноосвітніх предметів. Члени педагогічної ради одноголосно схвалили перелік підручників для загальноосвітньої підготовки.

Інженер з охорони праці Щербакова А.П.  прозвітувала про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Зазначила, що багато уваги з боку контролюючих органів приділяється дотриманню норм цивільного захисту, технічної і пожежної безпеки, охорони праці, у зв’язку з чим  у навчальному закладі було переглянуто та поновлено нормативну документацію й розроблено план заходів з посилення протипожежної безпеки на об’єктах коледжу,  визначено завдання підрозділу на найближчий час.

Керівник фізичного виховання Снісар І.П., ознайомила членів педагогічної ради з результатами спортивно-масової роботи та спортивними здобутками студентів коледжу.

Про стан підготовки до атестації педагогічних працівників доповіла секретар атестаційної комісії Заболотна А.Г.

Голова профспілкового комітету коледжу Чайка Л.В. надала інформацію щодо створення організаційного комітету та виборчої комісії з проведення виборів директора ВП НУБіП Уклаїни «Ірпінський економічний коледж».  Рішенням педагогічного колективу одноголосно було прийнято й затверджено склад виборчої комісії й організаційного комітету.

У заключному  слові в.о. директора коледжу  Ільченко Н.В.  наголосила на актуальних завданнях педагогічного колективу по продовженню профорієнтаційної роботи та звернула увагу членів педради на особисту відповідальність викладачів і керівників структурних підрозділів за якісне виконання всіх вимог щодо організації і проведення освітнього процесу.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

 

Оксана Погоріла, секретар педагогічної ради

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення