Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Зустріч із ар­ти­ста­ми За­кар­патсь­ко­го об­лас­но­го українсь­ко­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру ім. братів Ше­регіїв
Вчора о 12:17
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
Всі новини

Міністерство освіти та науки України оприлюднило орієнтовні обсяги державного замовлення на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на 2017 рік.

Для Ірпінського економічного коледжу передбачено 129 місць для прийому на навчання за кошти державного бюджету, в тому числі за спеціальностями (на базі 9 класів, денна форма навчання):

  • 071 Облік і оподаткування – 40;
  • 072 Фінанси, банківська справа і страхування – 40;
  • 075 Маркетинг – 9;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 22;
  • 123 Комп’ютерна інженерія – 18.

Нагадуємо, що прийом документів для вступників на базі 9 класів триває до 18:00 14 липня 2017 року.

Приймальна комісія

Оголошення
22 ве­рес­ня 2017ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
Вчора о 12:28
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
18 вересня 2017, 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
Всі оголошення