Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

Усний рахунок кожного дня – світла пам’ять

                                                                                   та гострий розум на довгі роки!

Одним з найпопулярніших різновидів інтелектуальної гри сьогодні стає усний рахунок. Він не тільки допомагає в навчанні, а й всебічно розвиває людину. Навчившись швидко рахувати, діти починають швидше мислити, формулювати свою думку. Вміння швидко та правильно рахувати – можливість не тільки зекономити власний час, а й розвинути свій розумовий потенціал.

З метою підвищення інтересу студентів до вивчення математики  та виявлення обдарованих студентів з нестандартним мисленням, 28 листопада 2018 року у коледжі в рамках тижня фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій викладачі Даль Н.В., Іваненко Н.В. провели конкурс усного рахунку.

Не допустили жодної помилки студенти:

Чепурний Б. гр. 107-К,

Вашуленко Д. гр. 107-К,

Сіренко В. гр. 104-М,

Горобей О. гр 103-Ф,

Кантемир Є. гр 103-Ф.

 

Вітаємо переможців конкурсу!

Даль Н.В., голова циклової комісії фундаментальних

                                                        дисциплін та комп’ютерних технологій