Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 жо­втня ме­то­дист За­бо­лот­на А.Г. зустріла­ся з пе­да­го­га­ми та уч­ня­ми 9-х класів За­гальцівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го об’єднан­ня «Шко­ла І- ІІІ сту­пенів – дитячий са­док» Бо­ро­дянсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної ...
17 жовтня 2018, 17:41
17 жо­втня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Іва­нен­ко Н.В. і Фрідріхсон Н.В. відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну ЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 12.
17 жовтня 2018, 17:39
17 жо­втня у ко­леджі відбу­ло­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
17 жовтня 2018, 17:31
Ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Бу­чансь­кої НВК «СЗОШ І-ІІІ сту­пенів – ЗОШ І-ІІІ сту­пенів» № 3.
16 жовтня 2018, 15:29
Всі новини

Метою засідання гуртка  було збагатити  уявлення студентів  про рідний край,   державні символи України,  поглибити знання про історичне минуле, сприяти формуванню національної самосвідомості,  ознайомити студентів з основними історичними подіями становлення державності України.

У своїх доповідях та презентаціях студенти розповіли про історію України та її сьогодення, а також цікаві факти про визначні місця нашої країни та всесвітньо відомих українців.

Особливо цікавими виявились доповіді студентів Білоцького Михайла (203-Ф),  Калніболоцької Олени (203-Ф), Корнієнка Андрія (203-Ф) на тему: «Known  past and present Ukraine».  Погорілого Ярослава (203-Ф), Клименко Ольги (203-Ф) на тему: «The national symbols of Ukraine». Студенти групи 201-О Андрійчук Наталія, Бабенко Надія, Доманчук Василина, Тимошенко Анастасія, Холодкова Юлія та Регулян Анастасія  підготували змістовні доповіді та показали презентації на теми: «Sights of Ukraine», «Outstanding people of Ukraine».    

 Цей захід  сприяв  вихованню у  студентів  любові до України, шанобливого ставлення до традицій українського народу, його історії.

Викладач англійської мови Суворова Н.М.

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення