Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

 1-го березня викладач  Мельник Олена Вікторівна у групі 203 – Ф провела відкрите заняття - лекцію з предмета «Інформатика» на тему: «Алгоритмічна конструкція повторення. Оператори циклів».

         У ході лекції Мельник О.В. продемонструвала високий рівень знань навчальної дисципліни та володіння сучасними і традиційними технологіями навчання. Навчальна та виховна мета заняття  були реалізовані завдяки вмілому здійсненню викладачем міжпредметних зв’язків з математикою та основами інформатики, вмінню організувати індивідуальну й групову роботу студентів, поєднанню під час лекції словесних, наочних і практичних  методів навчання. Використання Мельник О.В. у процесі  актуалізації опорних знань, пояснення та рефлексії інтерактивної дошки, робота викладача і студентів у програмі Delphi та виконання окремими студентами індивідуальних завдань за комп’ютерами сприяли якісному засвоєнню  групою навчального матеріалу теми. На занятті студенти не тільки ознайомилися з суттю та призначенням операторів циклу, але й навчилися визначати ситуації, у яких доцільніше використовувати певні оператори циклу.

                                                                                          Заболотна А.Г., методист

 

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення