Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

11 квітня 2018 р. викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. у групі 306(210)-Т провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)» на тему: «Розпізнавання асортименту та споживних властивостей ювелірних товарів».

Мета заняття -   навчитися розпізнавати дорогоцінні та кольорові металеві сплави і дорогоцінне (напівдорогоцінне) каміння за зовнішніми ознаками; вивчити видовий асортимент ювелірних товарів; набути практичних навичок щодо оцінки якості ювелірних виробів за допомогою нормативно-технічної документації.

Реалізації мети практичного заняття сприяли використання зразків товарів, підготовка студентами доповідей – презентацій: «Історія винайдення золота, срібла, платини», «Особливості застосування дорогоцінних каменів», «Властивості  напівдорогоцінних каменів» та виконання завдань у робочому зошиті для практичних робіт з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)».

У ході проведення заняття викладач Вінник І.В. наголосила на характерних особливостях окремих видів дорогоцінних металів, відобразила теоретичні положення ідентифікації дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, охарактеризувала вітчизняний досвід щодо клеймування та випробування виробів із дорогоцінних металів, також продемонструвала відеоролик про правила продажу ювелірних виробів згідно з вимогами нормативних документів.

Заняття було насиченим та цікавим: під керівництвом викладача студенти детально вивчили основні сплави металів, проби та клеймування ювелірних виробів. Використовуючи прилад для спостереження, на прикладі зразків ювелірних виробів навчилися читати клейма дорогоцінних металів та досліджувати наявність дорогоцінного металу у сплаві в різних вагових одиницях. Опанували навички щодо товарознавчої оцінки ювелірних виробів, яка є ознакою запобігання фальсифікації та підробок.

У кінці заняття Вінник І.В. підвела підсумки та відзначила найбільш активних студентів, які продемонстрували глибокі знання з класифікації, властивостей та асортименту ювелірних виробів.

Присутні на відкритому занятті викладачі коледжу та студенти групи в анкетах та при обговоренні заняття високо оцінили володіння викладачем інноваційними технологіями навчання, вміння здійснювати міжпредметні зв’язки, об'єктивність в оцінці знань студентів, культуру мовлення Вінник І.В.

Оксана Погоріла, методист коледжу

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення