Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

11 квітня 2018 р. викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. у групі 306(210)-Т провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)» на тему: «Розпізнавання асортименту та споживних властивостей ювелірних товарів».

Мета заняття -   навчитися розпізнавати дорогоцінні та кольорові металеві сплави і дорогоцінне (напівдорогоцінне) каміння за зовнішніми ознаками; вивчити видовий асортимент ювелірних товарів; набути практичних навичок щодо оцінки якості ювелірних виробів за допомогою нормативно-технічної документації.

Реалізації мети практичного заняття сприяли використання зразків товарів, підготовка студентами доповідей – презентацій: «Історія винайдення золота, срібла, платини», «Особливості застосування дорогоцінних каменів», «Властивості  напівдорогоцінних каменів» та виконання завдань у робочому зошиті для практичних робіт з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)».

У ході проведення заняття викладач Вінник І.В. наголосила на характерних особливостях окремих видів дорогоцінних металів, відобразила теоретичні положення ідентифікації дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, охарактеризувала вітчизняний досвід щодо клеймування та випробування виробів із дорогоцінних металів, також продемонструвала відеоролик про правила продажу ювелірних виробів згідно з вимогами нормативних документів.

Заняття було насиченим та цікавим: під керівництвом викладача студенти детально вивчили основні сплави металів, проби та клеймування ювелірних виробів. Використовуючи прилад для спостереження, на прикладі зразків ювелірних виробів навчилися читати клейма дорогоцінних металів та досліджувати наявність дорогоцінного металу у сплаві в різних вагових одиницях. Опанували навички щодо товарознавчої оцінки ювелірних виробів, яка є ознакою запобігання фальсифікації та підробок.

У кінці заняття Вінник І.В. підвела підсумки та відзначила найбільш активних студентів, які продемонстрували глибокі знання з класифікації, властивостей та асортименту ювелірних виробів.

Присутні на відкритому занятті викладачі коледжу та студенти групи в анкетах та при обговоренні заняття високо оцінили володіння викладачем інноваційними технологіями навчання, вміння здійснювати міжпредметні зв’язки, об'єктивність в оцінці знань студентів, культуру мовлення Вінник І.В.

Оксана Погоріла, методист коледжу

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення