Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
2 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

13 березня к.ф.н. доцент Івкова Н.М. провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» на тему: «Економічні системи та їх характеристика» в групі 203 -Ф1 економічного відділення.

        У ході заняття викладач продемонструвала глибокі знання фонетичних, лексичних і граматичних норм англійської мови, володіння інноваційними технологіями навчання іноземної мови.

       З метою активізації вживання тематичної лексики в усному та писемному мовленні, вдосконалення навичок читання й аудіювання тексту, розвитку навичок спілкування з теми та вміння виокремлювати потрібну інформацію з тексту і висловлюватися на основні питання заданої мовленнєвої ситуації, на занятті Івкова Н.М. використала  різноманітні форми роботи й види завдань, що стимулюють активну мовну та мовленнєву діяльність студентів. Види й етапи діяльності студентів на занятті були взаємопов’язані, логічно послідовні, обумовлені  його темою, метою, поставленим завданням. Засвоєнню нового матеріалу здобувачами освіти  сприяло і вміле використання викладачем аудіовізуальних засобів навчання.

        Івкова Н.М. досконало володіє методикою викладання іноземної мови. Студенти оперують фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом на достатньому рівні. Оцінки виставлені об’єктивні, мотивовані.

         Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

                                                                                                  Алла Заболотна, методист