Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

13 березня к.ф.н. доцент Івкова Н.М. провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» на тему: «Економічні системи та їх характеристика» в групі 203 -Ф1 економічного відділення.

        У ході заняття викладач продемонструвала глибокі знання фонетичних, лексичних і граматичних норм англійської мови, володіння інноваційними технологіями навчання іноземної мови.

       З метою активізації вживання тематичної лексики в усному та писемному мовленні, вдосконалення навичок читання й аудіювання тексту, розвитку навичок спілкування з теми та вміння виокремлювати потрібну інформацію з тексту і висловлюватися на основні питання заданої мовленнєвої ситуації, на занятті Івкова Н.М. використала  різноманітні форми роботи й види завдань, що стимулюють активну мовну та мовленнєву діяльність студентів. Види й етапи діяльності студентів на занятті були взаємопов’язані, логічно послідовні, обумовлені  його темою, метою, поставленим завданням. Засвоєнню нового матеріалу здобувачами освіти  сприяло і вміле використання викладачем аудіовізуальних засобів навчання.

        Івкова Н.М. досконало володіє методикою викладання іноземної мови. Студенти оперують фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом на достатньому рівні. Оцінки виставлені об’єктивні, мотивовані.

         Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

                                                                                                  Алла Заболотна, методист