Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

13 березня к.ф.н. доцент Івкова Н.М. провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» на тему: «Економічні системи та їх характеристика» в групі 203 -Ф1 економічного відділення.

        У ході заняття викладач продемонструвала глибокі знання фонетичних, лексичних і граматичних норм англійської мови, володіння інноваційними технологіями навчання іноземної мови.

       З метою активізації вживання тематичної лексики в усному та писемному мовленні, вдосконалення навичок читання й аудіювання тексту, розвитку навичок спілкування з теми та вміння виокремлювати потрібну інформацію з тексту і висловлюватися на основні питання заданої мовленнєвої ситуації, на занятті Івкова Н.М. використала  різноманітні форми роботи й види завдань, що стимулюють активну мовну та мовленнєву діяльність студентів. Види й етапи діяльності студентів на занятті були взаємопов’язані, логічно послідовні, обумовлені  його темою, метою, поставленим завданням. Засвоєнню нового матеріалу здобувачами освіти  сприяло і вміле використання викладачем аудіовізуальних засобів навчання.

        Івкова Н.М. досконало володіє методикою викладання іноземної мови. Студенти оперують фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом на достатньому рівні. Оцінки виставлені об’єктивні, мотивовані.

         Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

                                                                                                  Алла Заболотна, методист

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення