Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

З метою ознайомлення з новинами рекламногоринку України і Європи, отримання конкретних порад від професіоналів та спеціалістів у рекламній і поліграфічній промисловості, 13 березня 2019 року викладачі Федосєєва Наталія Іванівна та Гурська Лариса Леонідівна в рамках декади циклової комісії маркетингу і торгівлі   відвідали Х виставку реклами та поліграфії RemaDays Kiev 2019 зі студентами ІІІ курсу групи 306 (210)–Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і студентами ІІ курсу групи 204–М спеціальності «Маркетинг» відділення підприємництва та інформаційних технологій.

Міжнародний виставковий центр став майданчиком розвитку прямих бізнес контактів та платформою для дискусії спрямованої на побудову реалій рекламного бізнесу, що постійно змінюються. Учасниками RemaDays Kiev 2019 були представлені рекламні сектори: Gifts & Textile          (сувеніри та рекламна продукція, фото / відео, виробництво упаковки), Sign & Visual (зовнішня і внутрішня реклама, рішення для організації заходів), Tech & Print (матеріали та техніка для виробництва реклами, друк, ІТ-рішення для реклами).

Здобувачі вищої освіти мали змогу взяти участь у дискусії під час REMAКонгресу, де професіонали та експерти ринку реклами ділилися своїм багатим досвідом у рамках галузевої конференції ПрактікКейс.

 

 

 

Федосєєва Наталія,

 викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі,

Гурська Лариса,

викладач економічних  дисциплін.

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення