Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

07 червня 2018 року в коледжі відбулася студентська конференція за підсумками виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит», на якій були присутні і студенти ІІ курсу.  Під керівництвом викладачів – керівників практик  випускових циклових комісій економічного відділення студенти-практиканти підготували цікаві доповіді-презентації  щодо характеристик баз практик. Виступаючі студенти розповіли про свої враження, досягнення, поділилися своїми думками про організаційну та практичну роботу, а також наголосили на труднощах, з якими довелося зустрітися, та способах їх подолання.

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» Безух Сніжана, Малюк Ольга, Войнівська Маріна та Ключко Олена проходили практику на підприємствах: ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Фастівський хлібокомбінат», ДП «Клавдієський лісгосп» та ЖФ ФГ «Аделаїда».  Практиканти мали можливість реалізувати набуті  в коледжі теоретичні знання, ознайомитися з основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та набути практичних компетенцій у роботі з первинною документацією і формами фінансової звітності.

Майбутні фінансисти Гладченко Віктор, Дубинюк Інна, Кругляк Вікторія та Максименко Аліна проходили практику у банківських установах: Ірпінському відділенні АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». Під час практики вони ознайомилися з основами роботи у фінансово-кредитних установах, а також навчилися користуватися послугами і продуктами комерційного банку.

Незважаючи на те, що студентам ІІ курсу не всі професійні терміни та поняття були зрозумілі, вони отримали інформацію щодо практичного досвіду, набутого студентами-випускниками за період виробничої практики.

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики

 

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення