Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

У формуванні у студентів  спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  життєво необхідних компетенцій, посиленні практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітньо-виховного процесу велику роль відіграє проведення навчальних екскурсій чи виїзних занять в умовах передових підприємств виробництва, виставок - продажів товарів тощо. Для викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі це стало вже традицією.

10 травня 2018 року студенти ІІ курсу групи 206(110) - Т під керівництвом к.е.н. викладача Вдович В.Г. в рамках вивчення дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» з метою ознайомлення з технологічними процесами виробництва безалкогольних напоїв та пива відвідали ПрАТ«ОБОЛОНЬ».

Підприємство є одним з найбільших виробників пива в Україні. Окрім хмільного напою, компанія виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Також добре налагоджені й інші види діяльності - сільськогосподарське виробництво, переробка використовуваних пляшок PETF та виробництво сухих пивних гранул. Сьогодні корпорація включає 10 підприємств у різних регіонах України. «ОБОЛОНЬ» - єдина у Східній Європі, яка входить до ТОП-40 найбільших світових виробників пива. А головне підприємство в Києві - це найбільша пивоварня в Європі.

Під час перегляду відеофільму, екскурсії, яку на високому професійному рівні провела екскурсовод Максян Альона, студенти ознайомилися з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки. При цьому було  закцентовано увагу на суворому контролі сировини для виробництва пива та інших напоїв, якості і безпечності готової продукції, асортименті усіх видів продукції, обсягах та перспективах експорту продукції підприємства тощо.  Особливе захоплення викликало спостереження, як з непримітної преформи видуваються пластикові пляшки, які далі переганяються на розлив та етикування.

На завершення   екскурсовод надала вичерпні відповіді на запитання студентів, додала  цікавих фактів з історії розвитку і становлення підприємства, презентувала кожному екскурсанту  від підприємства «бонус»  у вигляді сувенірної продукції та  прохолоджуючих напоїв "Живчик" і "Кола нова", що також викликало неабияке захоплення і вдячність студентів керівництву ПрАТ "Оболонь" в особі генерального директора - Булаха Ігоря Васильовича.

Проведене виїзне заняття-екскурсія було корисним і викладачу, і студентам, бо значно розширить їх поінформованість, надасть нових знань і  надовго залишиться у памʼяті, адже завжди краще один раз побачити, аніж сто раз почути.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення