Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

У формуванні у студентів  спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  життєво необхідних компетенцій, посиленні практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітньо-виховного процесу велику роль відіграє проведення навчальних екскурсій чи виїзних занять в умовах передових підприємств виробництва, виставок - продажів товарів тощо. Для викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі це стало вже традицією.

10 травня 2018 року студенти ІІ курсу групи 206(110) - Т під керівництвом к.е.н. викладача Вдович В.Г. в рамках вивчення дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» з метою ознайомлення з технологічними процесами виробництва безалкогольних напоїв та пива відвідали ПрАТ«ОБОЛОНЬ».

Підприємство є одним з найбільших виробників пива в Україні. Окрім хмільного напою, компанія виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Також добре налагоджені й інші види діяльності - сільськогосподарське виробництво, переробка використовуваних пляшок PETF та виробництво сухих пивних гранул. Сьогодні корпорація включає 10 підприємств у різних регіонах України. «ОБОЛОНЬ» - єдина у Східній Європі, яка входить до ТОП-40 найбільших світових виробників пива. А головне підприємство в Києві - це найбільша пивоварня в Європі.

Під час перегляду відеофільму, екскурсії, яку на високому професійному рівні провела екскурсовод Максян Альона, студенти ознайомилися з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки. При цьому було  закцентовано увагу на суворому контролі сировини для виробництва пива та інших напоїв, якості і безпечності готової продукції, асортименті усіх видів продукції, обсягах та перспективах експорту продукції підприємства тощо.  Особливе захоплення викликало спостереження, як з непримітної преформи видуваються пластикові пляшки, які далі переганяються на розлив та етикування.

На завершення   екскурсовод надала вичерпні відповіді на запитання студентів, додала  цікавих фактів з історії розвитку і становлення підприємства, презентувала кожному екскурсанту  від підприємства «бонус»  у вигляді сувенірної продукції та  прохолоджуючих напоїв "Живчик" і "Кола нова", що також викликало неабияке захоплення і вдячність студентів керівництву ПрАТ "Оболонь" в особі генерального директора - Булаха Ігоря Васильовича.

Проведене виїзне заняття-екскурсія було корисним і викладачу, і студентам, бо значно розширить їх поінформованість, надасть нових знань і  надовго залишиться у памʼяті, адже завжди краще один раз побачити, аніж сто раз почути.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення