Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

У формуванні у студентів  спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  життєво необхідних компетенцій, посиленні практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітньо-виховного процесу велику роль відіграє проведення навчальних екскурсій чи виїзних занять в умовах передових підприємств виробництва, виставок - продажів товарів тощо. Для викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі це стало вже традицією.

10 травня 2018 року студенти ІІ курсу групи 206(110) - Т під керівництвом к.е.н. викладача Вдович В.Г. в рамках вивчення дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» з метою ознайомлення з технологічними процесами виробництва безалкогольних напоїв та пива відвідали ПрАТ«ОБОЛОНЬ».

Підприємство є одним з найбільших виробників пива в Україні. Окрім хмільного напою, компанія виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Також добре налагоджені й інші види діяльності - сільськогосподарське виробництво, переробка використовуваних пляшок PETF та виробництво сухих пивних гранул. Сьогодні корпорація включає 10 підприємств у різних регіонах України. «ОБОЛОНЬ» - єдина у Східній Європі, яка входить до ТОП-40 найбільших світових виробників пива. А головне підприємство в Києві - це найбільша пивоварня в Європі.

Під час перегляду відеофільму, екскурсії, яку на високому професійному рівні провела екскурсовод Максян Альона, студенти ознайомилися з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки. При цьому було  закцентовано увагу на суворому контролі сировини для виробництва пива та інших напоїв, якості і безпечності готової продукції, асортименті усіх видів продукції, обсягах та перспективах експорту продукції підприємства тощо.  Особливе захоплення викликало спостереження, як з непримітної преформи видуваються пластикові пляшки, які далі переганяються на розлив та етикування.

На завершення   екскурсовод надала вичерпні відповіді на запитання студентів, додала  цікавих фактів з історії розвитку і становлення підприємства, презентувала кожному екскурсанту  від підприємства «бонус»  у вигляді сувенірної продукції та  прохолоджуючих напоїв "Живчик" і "Кола нова", що також викликало неабияке захоплення і вдячність студентів керівництву ПрАТ "Оболонь" в особі генерального директора - Булаха Ігоря Васильовича.

Проведене виїзне заняття-екскурсія було корисним і викладачу, і студентам, бо значно розширить їх поінформованість, надасть нових знань і  надовго залишиться у памʼяті, адже завжди краще один раз побачити, аніж сто раз почути.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення