Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

З метою розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу, удосконалення навичок роботи із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, різними онлайн-сервісами, створення умов для самореалізації та самоствердження студентів, у коледжі в рамках декади циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін викладачі інформаційних систем і технологій в обліку Андрій Сиротенко та Світлана Іванова 12 листопада 2020 року провели веб-квест Web-Quest«Світ бухгалтера».

У ході виконання пошуково-пізнавальних, проблемних завдань веб-квесту студенти знаходили, опрацьовували та аналізували необхідну інформацію, користуючись інтернет-ресурсами. Переможцем цьогорічного веб-квесту стала команда групи 302-О.  

Вітаємо третьокурсників з перемогою!

Світлана Іванова, Андрій Сиротенко,

викладачі циклової комісії фінансово-економічних

та облікових дисциплін