Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку стар­ту­вав про­форієнтаційний про­ект цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
7 години тому
20 жо­втня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» з фахівця­ми з бух­гал­терсь­ко­го обліку
21 листопада 2017, 21:32
21 ли­сто­па­да 2017 ро­ку чле­ни ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ких за­хо­дах з вша­ну­ван­ня ге­роїв Ре­во­люції Гідності і Май­да­ну
21 листопада 2017, 14:15
Всі новини

           2017 – 2018 навчальний рік у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» розпочався 1-го вересня тематичними лекціями в академічних групах, які підготували і провели класні керівники груп І – ІІ курсів та викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін у групах ІІІ – ІV курсів. 

           Тематика  лекцій різноманітна («Ми – європейці: реальність та перспективи», «Я – громадянин України, європейської держави», «Україна – це Європа», «Україна – європейська держава», «Україна та європейські держави: історія взаємовідносин з Європейським Союзом»), але мета єдина: ознайомлення з історією Європейського Союзу, його символами, європейськими цінностями, перспективами та наслідками вступу України до ЄС; визначення переваг та шляхів вступу нашої держави до ЄС та завдання студентської молоді в умовах нинішньої загальнополітичної ситуації в Україні.

            З інтересом слухали першокурсники розповіді  викладачів, які підготували для них цікавий і змістовний мультимедійний супровід  лекцій, активно долучалися до дискусій, обговорення недоліків і переваг членства України в ЄС старшокурсники.

                                                                                    Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення