Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
07 ве­рес­ня 2017 ро­ку сту­ден­ти - пер­шо­курс­ни­ки спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відвіда­ли му­зей ко­ле­джу
07 вересня 2017, 16:00
Всі новини

           2017 – 2018 навчальний рік у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» розпочався 1-го вересня тематичними лекціями в академічних групах, які підготували і провели класні керівники груп І – ІІ курсів та викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін у групах ІІІ – ІV курсів. 

           Тематика  лекцій різноманітна («Ми – європейці: реальність та перспективи», «Я – громадянин України, європейської держави», «Україна – це Європа», «Україна – європейська держава», «Україна та європейські держави: історія взаємовідносин з Європейським Союзом»), але мета єдина: ознайомлення з історією Європейського Союзу, його символами, європейськими цінностями, перспективами та наслідками вступу України до ЄС; визначення переваг та шляхів вступу нашої держави до ЄС та завдання студентської молоді в умовах нинішньої загальнополітичної ситуації в Україні.

            З інтересом слухали першокурсники розповіді  викладачів, які підготували для них цікавий і змістовний мультимедійний супровід  лекцій, активно долучалися до дискусій, обговорення недоліків і переваг членства України в ЄС старшокурсники.

                                                                                    Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
Вчора о 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
04 вересня 2017, 16:35
Всі оголошення