Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

           2017 – 2018 навчальний рік у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» розпочався 1-го вересня тематичними лекціями в академічних групах, які підготували і провели класні керівники груп І – ІІ курсів та викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін у групах ІІІ – ІV курсів. 

           Тематика  лекцій різноманітна («Ми – європейці: реальність та перспективи», «Я – громадянин України, європейської держави», «Україна – це Європа», «Україна – європейська держава», «Україна та європейські держави: історія взаємовідносин з Європейським Союзом»), але мета єдина: ознайомлення з історією Європейського Союзу, його символами, європейськими цінностями, перспективами та наслідками вступу України до ЄС; визначення переваг та шляхів вступу нашої держави до ЄС та завдання студентської молоді в умовах нинішньої загальнополітичної ситуації в Україні.

            З інтересом слухали першокурсники розповіді  викладачів, які підготували для них цікавий і змістовний мультимедійний супровід  лекцій, активно долучалися до дискусій, обговорення недоліків і переваг членства України в ЄС старшокурсники.

                                                                                    Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення