Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

           2017 – 2018 навчальний рік у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» розпочався 1-го вересня тематичними лекціями в академічних групах, які підготували і провели класні керівники груп І – ІІ курсів та викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін у групах ІІІ – ІV курсів. 

           Тематика  лекцій різноманітна («Ми – європейці: реальність та перспективи», «Я – громадянин України, європейської держави», «Україна – це Європа», «Україна – європейська держава», «Україна та європейські держави: історія взаємовідносин з Європейським Союзом»), але мета єдина: ознайомлення з історією Європейського Союзу, його символами, європейськими цінностями, перспективами та наслідками вступу України до ЄС; визначення переваг та шляхів вступу нашої держави до ЄС та завдання студентської молоді в умовах нинішньої загальнополітичної ситуації в Україні.

            З інтересом слухали першокурсники розповіді  викладачів, які підготували для них цікавий і змістовний мультимедійний супровід  лекцій, активно долучалися до дискусій, обговорення недоліків і переваг членства України в ЄС старшокурсники.

                                                                                    Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення