Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

4 червня в рамках офіційного відкриттяXXXI Міжнародної агропромислової виставки «Агро – 2019» викладачі коледжу Ірина Вінник та Вікторія Кошик взяли участь у семінарі «Інструменти побудови моделей формування ланцюгів доданої вартості задля сталого розвитку сільських територій».

Основне гасло «Агро – 2019» Фермеруй в Україні – підкорюй світ» -  обрано не випадково, адже Уряд і Мінагрополітики працюють над тим, щоб створити такі умови, за яких навіть дрібний фермер відчує себе повноцінним гравцем на світових ринках, і матиме можливість об'єднуватися у кооперативи, створювати або бути членом регіональних кластерів, перероблювати свою продукцію та експортувати її за кордон.

На семінарі було розглянуто досвід органів виконавчої влади у створенні агрокластерів та залученні до вказаного процесу фахівців геопросторового планування, профільних закладів освіти, громадських об'єднань, підприємців. Зокрема, представники закладів вищої освіти Музика П.М., Варченко О.М.  у свої виступах наголосили на доцільності подання пропозицій до органів виконавчої влади щодо чіткої, тісної співпраці бізнесу – держави – науки – освіти. Важливо, щоб ініціатором співпраці була саме держави, дбаючи про забезпечення нормативно – правовими документами у сфері АПК. Мороз С.П. представила досвід створення унікального природнього комплексу, який об'єднав «зелений туризм», розваги для всієї родини і виробництво екологічно чистих продуктів. Стефанович А.М., представник ESRI Ukraine та партнери – у своємі виступі ініціювали подання проекту пропозицій Президенту України спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України, ESRI Ukraine, закладів вищої освіти тощо. Зокрема наголосили на створенні універсального додатку для фермерських господарств, доступного як для агрохолдингів, так і для дрібних фермерських господарств, який включатиме логістичні процеси, веб-ресурси, доступні для кожного споживача, і основною метою якого буде захист від монополістів.

Підбиваючи підсумки семінару, учасники одноголосно визначили, що розвивати село має людина, яка проживає в селі, працює в селі, живе селом!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Вікторія Кошик,

викладач циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення