Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку стар­ту­вав про­форієнтаційний про­ект цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
7 години тому
20 жо­втня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» з фахівця­ми з бух­гал­терсь­ко­го обліку
21 листопада 2017, 21:32
21 ли­сто­па­да 2017 ро­ку чле­ни ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ких за­хо­дах з вша­ну­ван­ня ге­роїв Ре­во­люції Гідності і Май­да­ну
21 листопада 2017, 14:15
Всі новини

Під час практики 04.09. - 08.09.2017 року студенти груп 104-М та 105-Т відділення підприємництва та інформаційних технологій ознайомилися з навчальним закладом та йогоструктурними підрозділами, навчальними аудиторіями та кабінетами, спортивними і тренажерними залами, оздоровчим пунктом та приміщеннями для занять і проведення дозвілля, інформаційними тематичними стендами, а також з основами самоорганізації студента у процесі навчання у ВНЗ.

Студенти-першокурсники із зацікавленістю ознайомилися з експозиціями музїв історії коледжу та «Українська світлиця», що збагатить їх знання про навчальний заклад і сприятиме долученню до подальшого творення його історії та профорієнтаційній роботі.

Велика увага у коледжі приділяється оволодінню практичними навичками. Це виконання лабораторних і практичних робіт, навчальна і виробнича практики, які проходять як у кабінетах коледжу так і в лабораторіях, в умовах виробничих та торговельних підприємств. Тому для першокурсників було організовано виїзне практичне заняття на торговельне підприємство ТОВ «АТБ-Маркет» м. Ірпінь. У ході заняття від відповідальних працівників підприємства студенти отримали  інформацію  про майбутню професію, виробничі функції, професійно-етичні засади діяльності. Це в подальшому спонукатиме їх до опанування ґрунтовними професійними знаннями та практичними навичками.

Студентам було наголошено, що успішність у працевлаштуванні залежить значною мірою від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи.

Сподіваємося, що  проведена навчальна практика  «Вступ до спеціальності» і, зокрема, заняття в умовах підприємства ТОВ «АТБ-Маркет» сприятиме розвитку професійного мислення та самовизначенню першокурсників у правильності вибору майбутньої професії.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення