Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
07 ве­рес­ня 2017 ро­ку сту­ден­ти - пер­шо­курс­ни­ки спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відвіда­ли му­зей ко­ле­джу
07 вересня 2017, 16:00
Всі новини

Під час практики 04.09. - 08.09.2017 року студенти груп 104-М та 105-Т відділення підприємництва та інформаційних технологій ознайомилися з навчальним закладом та йогоструктурними підрозділами, навчальними аудиторіями та кабінетами, спортивними і тренажерними залами, оздоровчим пунктом та приміщеннями для занять і проведення дозвілля, інформаційними тематичними стендами, а також з основами самоорганізації студента у процесі навчання у ВНЗ.

Студенти-першокурсники із зацікавленістю ознайомилися з експозиціями музїв історії коледжу та «Українська світлиця», що збагатить їх знання про навчальний заклад і сприятиме долученню до подальшого творення його історії та профорієнтаційній роботі.

Велика увага у коледжі приділяється оволодінню практичними навичками. Це виконання лабораторних і практичних робіт, навчальна і виробнича практики, які проходять як у кабінетах коледжу так і в лабораторіях, в умовах виробничих та торговельних підприємств. Тому для першокурсників було організовано виїзне практичне заняття на торговельне підприємство ТОВ «АТБ-Маркет» м. Ірпінь. У ході заняття від відповідальних працівників підприємства студенти отримали  інформацію  про майбутню професію, виробничі функції, професійно-етичні засади діяльності. Це в подальшому спонукатиме їх до опанування ґрунтовними професійними знаннями та практичними навичками.

Студентам було наголошено, що успішність у працевлаштуванні залежить значною мірою від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи.

Сподіваємося, що  проведена навчальна практика  «Вступ до спеціальності» і, зокрема, заняття в умовах підприємства ТОВ «АТБ-Маркет» сприятиме розвитку професійного мислення та самовизначенню першокурсників у правильності вибору майбутньої професії.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
Вчора о 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
04 вересня 2017, 16:35
Всі оголошення