Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
22 лютого 2018, 12:34
Сту­дент­ка ІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ско­ро­ход Ан­желіка Ми­хайлівна посіла ІІ місце в ІІ (об­лас­но­му) етапі VІІІ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви се­ред сту­дентів за­кладів ви­щої освіти...
21 лютого 2018, 17:48
Для сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» ме­не­дже­ри ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ли пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
21 лютого 2018, 15:39
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
21 лютого 2018, 14:44
Всі новини

Під час практики 04.09. - 08.09.2017 року студенти груп 104-М та 105-Т відділення підприємництва та інформаційних технологій ознайомилися з навчальним закладом та йогоструктурними підрозділами, навчальними аудиторіями та кабінетами, спортивними і тренажерними залами, оздоровчим пунктом та приміщеннями для занять і проведення дозвілля, інформаційними тематичними стендами, а також з основами самоорганізації студента у процесі навчання у ВНЗ.

Студенти-першокурсники із зацікавленістю ознайомилися з експозиціями музїв історії коледжу та «Українська світлиця», що збагатить їх знання про навчальний заклад і сприятиме долученню до подальшого творення його історії та профорієнтаційній роботі.

Велика увага у коледжі приділяється оволодінню практичними навичками. Це виконання лабораторних і практичних робіт, навчальна і виробнича практики, які проходять як у кабінетах коледжу так і в лабораторіях, в умовах виробничих та торговельних підприємств. Тому для першокурсників було організовано виїзне практичне заняття на торговельне підприємство ТОВ «АТБ-Маркет» м. Ірпінь. У ході заняття від відповідальних працівників підприємства студенти отримали  інформацію  про майбутню професію, виробничі функції, професійно-етичні засади діяльності. Це в подальшому спонукатиме їх до опанування ґрунтовними професійними знаннями та практичними навичками.

Студентам було наголошено, що успішність у працевлаштуванні залежить значною мірою від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи.

Сподіваємося, що  проведена навчальна практика  «Вступ до спеціальності» і, зокрема, заняття в умовах підприємства ТОВ «АТБ-Маркет» сприятиме розвитку професійного мислення та самовизначенню першокурсників у правильності вибору майбутньої професії.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся кон­фе­ренція на те­му: «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
21 лютого 2018, 14:15
З 19 лю­то­го по 5 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з во­лей­бо­лу
19 лютого 2018, 15:02
22.02.2018р. роз­по­чи­нає ро­бо­ту фа­куль­та­тив «Ос­но­ви то­ва­рознав­ства та без­пе­ки хар­чо­вих про­дуктів» (цик­ло­ва комісія мар­ке­тин­гу і торгівлі).
14 лютого 2018, 16:25
15 лю­то­го 2018 ро­ку для сту­дентів груп І кур­су відбу­деть­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав та Ге­роїв АТО
13 лютого 2018, 11:37
Всі оголошення