Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

Під час практики 04.09. - 08.09.2017 року студенти груп 104-М та 105-Т відділення підприємництва та інформаційних технологій ознайомилися з навчальним закладом та йогоструктурними підрозділами, навчальними аудиторіями та кабінетами, спортивними і тренажерними залами, оздоровчим пунктом та приміщеннями для занять і проведення дозвілля, інформаційними тематичними стендами, а також з основами самоорганізації студента у процесі навчання у ВНЗ.

Студенти-першокурсники із зацікавленістю ознайомилися з експозиціями музїв історії коледжу та «Українська світлиця», що збагатить їх знання про навчальний заклад і сприятиме долученню до подальшого творення його історії та профорієнтаційній роботі.

Велика увага у коледжі приділяється оволодінню практичними навичками. Це виконання лабораторних і практичних робіт, навчальна і виробнича практики, які проходять як у кабінетах коледжу так і в лабораторіях, в умовах виробничих та торговельних підприємств. Тому для першокурсників було організовано виїзне практичне заняття на торговельне підприємство ТОВ «АТБ-Маркет» м. Ірпінь. У ході заняття від відповідальних працівників підприємства студенти отримали  інформацію  про майбутню професію, виробничі функції, професійно-етичні засади діяльності. Це в подальшому спонукатиме їх до опанування ґрунтовними професійними знаннями та практичними навичками.

Студентам було наголошено, що успішність у працевлаштуванні залежить значною мірою від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи.

Сподіваємося, що  проведена навчальна практика  «Вступ до спеціальності» і, зокрема, заняття в умовах підприємства ТОВ «АТБ-Маркет» сприятиме розвитку професійного мислення та самовизначенню першокурсників у правильності вибору майбутньої професії.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення