Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Емілія ДІБРІВНА,

голова циклової комісії фундаментальних дисциплін

та комп’ютерних технологій

 

Циклова комісія фундаментальних дисциплін і комп'ютерних технологій є випусковою для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

«Комп’ютерна інженерія» є найбільш універсальною і найпоширенішою спеціальністю у своєму напрямку, а попит на фахівців із поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні так і за кордоном.

Для майбутніх фахівців фундаментальні дисципліни мають важливе значення, оскільки вони закладають основи професійних знань. Математична підготовка є основою професійної підготовки випускників, адже система засвоєних математичних знань закладає інформаційний фундамент для подальшого сприйняття й засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін, забезпечує професійну мобільність, формує основу для подальшої самоосвіти з метою підтримання кваліфікації на сучасному рівні.

 Циклова комісія працює над проблемою «Активізація навчального процесу за допомогою інноваційних технологій та інтерактивних методів викладання дисциплін». Викладачі постійно підвищують кваліфікаційний рівень, створюють навчально-методичне забезпечення з дисциплін, беруть активну участь у педагогічних семінарах, майстер-класах.

Акцент у роботі ставиться на підготовку конкурентоспроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання; вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя; здатності до творчого та наукового пошуку; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

Завдання, поставлені перед викладачами циклової комісії, спрямовані на формування у студентів інформаційних компетентностей, створення навчального середовища засобами ІКТ.

Викладачів циклової комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення студентів як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

Склад циклової комісії

ГОЛУБ Євгенія Сергіївна 

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, науковий ступінь: вища, кандидат філософських наук

Освіта: Сумський державний педагогічний ім. А.С.Макаренка, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», квал. вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності та основ інформатики.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Економічна інформатика», «WEB- дизайн».

У коледжі працює з 2014 року

Електронна пошта: golub.eugen@gmail.com

  

 

ДАЛЬ Наталя Валентинівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: вища, викладач-методист

Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут ім. Франка, спец. «Математика і фізика», квал. вчитель математики і фізики

Дисципліни, які викладає: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), «Вища математика», «Теорія та математична статистика»

У коледжі працює з 2004 року

Електронна пошта: natdal@ukr.net

ДІБРІВНА Емілія Іванівна  

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, науковий ступінь: вища, кандидат педагогічних наук

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова, спец. «Математика», квал. вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки середньої школи.

Дисципліни, які викладає: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), «Вища математика», «Дискретна математика»

У коледжі працює з 2020 року

Електронна пошта: de-de@ukr.net

КАРАСЮК Софія Володимирівна 

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: перша

Освіта: Київський інститут інженерів цівільної авіації, спец. «Електронні обчислювальні машини», квал. інженер-системотехнік, 

Дисципліни, які викладає: «Інформатика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Периферійні пристрої»

У коледжі працює з 2019 року

Електронна пошта: sfija@ukr.net

 

КОСТЮК Дмитро Андрійович

Посада: директор, викладач

Кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, вчене звання: вища, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: Національний аграрний університет, спец. «Енергетика сільськогосподарського виробництва», квал. інженер-дослідник з енергетики сільського господарства; Університет менеджменту освіти НАПН України, спец. «Психологія», квал. психолог, викладач вищого навчального закладу

Дисципліни, які викладає: «Основи електротехніки»

У коледжі працює з 2022 року

Електронна пошта: kostiuk-d@ukr.net

Погоріла Оксана Іванівна

Посада: методист, викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Національний аграрний університет, спец. «Зооінженерія», квал. зооінженер; Національний аграрний університет, спец. «Професійне навчання» (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва), квал. зооінженер-педагог

Дисципліни, які викладає: «Технологія галузі», «Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»

У коледжі працює з 2004 року

Електронна пошта: oksana.pogorila@ukr.net

СМОЛЯНЧУК Наталія Вікторівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: вища, старший викладач

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спец. «Географія та біологія» квал. спеціаліст, вчитель географії та біології

Дисципліни, які викладає: «Природничі науки (модулі: «Людина», «Земля», «Біорізноманіття»)», «Екологія»

У коледжі працює з 2013 року 

Електронна пошта: smolianchuck@gmail.com

Штерн Борис Олегович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: друга

Освіта: Херсонський державний технічний університет, Факультет перепідготовки, спец. «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем»; Херсонський державний педагогічний інститут, спец. «Математика та інформатика», квал. «Вчитель математики та основ інформатики».

Дисципліни, які викладає: «Інформатика», «Програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування»

У коледжі працює з 2018 року

Електронна пошта: sbo101@ukr.net

ЩЕРБАКОВА Аліна Петрівна

Посада: інженер з охорони праці, викладач

Кваліфікаційна категорія: перша

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

Дисципліни, які викладає: «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Природничі науки (модуль «Біорізноманіття»)»

У коледжі працює з 2011 року

Електронна пошта: scherbakova84@ukr.net

ЯСІНСЬКИЙ Олександр Володимирович 

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: друга

Освіта: Житомирський державний університет ім. І. Франка, спец. «Середня освіта (фізика)», квал. фізик, вчитель фізики, математики та астрономії.

Дисципліни, які викладає: «Основи метрологічної діяльності», «Комп’ютерна схемотехніка», «Електрорадіовимірювання», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Фізика», «Природничі науки (модуль «Всесвіт»)»

У коледжі працює з 2017 року

Електронна пошта: sashahor-95@i.ua