Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Тетяна СЕМЕНЕНКО,

завідувач відділення підприємництва та інформаційних технологій

Електронна пошта: t_semenen@ukr.net

 

 Відділення підприємництва та інформаційних технологій (до 2017 р. – відділення товарознавства та комерційної діяльності) засноване у 2002 р. як структурний підрозділ коледжу, хоча підготовку фахівців-товарознавців заклад освіти розпочав 1988 року. Наразі коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалара за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за денною формою здобуття освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти.

У 2008 році коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (сьогодні це спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія»). За 12 років сформувалась традиція підготовки висококваліфікованих фахівців ІТ-сфери.

З 2012 року розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» на основі базової середньої освіти.

2020 року коледж започаткував підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

Відділення підприємництва та інформаційних технологій  співпрацює з кафедрами та навчально-науковими інститутами Національного університету біоресурсів і природокористування України. Налагоджено співпрацю з Українською лабораторією якості та безпеки продукції АПК.

Освітній процес здійснюється за освітньо-професійними програмами, які відповідають сучасним освітнім стандартам, новітнім методикам. Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється через навчальну, виробничу і технологічну практики.

Здобувачі освіти, які навчаються за спеціальностями «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», мають можливість оволодівати  практичними навичками і вміннями, працюючи у комп’ютерних лабораторіях, опановуючи сучасні програмні продукти. Крім того, у коледжі відповідно до вимог навчальних планів створено спеціалізовані навчальні лабораторії:  інформаційних систем і технологій в маркетингу, дослідження якості товарів, торговельно-технологічного обладнання, біохімії, мікробіології та фізіології харчування, обслуговування ресторанного господарства.

Набуті  знання  студенти  закріплюють  у  студентських наукових гуртках, де ведуть дослідницьку творчу роботу під керівництвом викладачів. Результати своєї науково-дослідної роботи студенти презентують на міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних студентських конференціях.

На відділенні традиційними стали декади циклових комісій, до участі у заходах яких залучаються всі студенти. У рамках декад викладачі проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі столи, студентські науково-практичні  конференції, зустрічі з успішними та цікавими людьми, предметні олімпіади, квести. Особливий інтерес у всіх членів колективу коледжу викликають виставка-ярмарок «Смачно і безпечно», конкурс «Обираємо смаки».

Організовуються зустрічі з провідними фахівцями у сфері інформаційних технологій. Викладачі фахових дисциплін тісно співпрацюють з науково-педагогічними працівниками економічного факультету, факультетів інформаційних технологій, аграрного менеджменту НУБіП України. Реалізуючи програму ступеневої освіти, випускники відділення мають можливість продовжити навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та інших закладах вищої освіти.

Освітній процес на відділенні забезпечують педагогічні працівники коледжу, серед яких доктор наук, кандидати наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої, І та ІІ кваліфікаційних категорій. У складі педагогічного колективу відділення є випускники нашого закладу освіти: Ірина Вінник, Олена Осьмина, Андрій Сиротенко, Тетяна Талько, Лілія Чайка, Наталія Федосєєва.

Здобувачі освіти беруть участь у різноманітних заходах: ярмарках вакансій, засіданнях круглих столів з представниками торговельних мереж, тренінгах, екскурсіях на підприємствах, семінарах, зустрічах з успішними людьми – провідними фахівцями тощо.

Студенти відділення підприємництва та інформаційних технологій – активні учасники різних волонтерських акцій і громадських заходів, що проводяться на рівні коледжу та міста Ірпеня.

Випускники відділення обіймають керівні посади на підприємствах різних галузей, пов’язаних із виробництвом, збереженням, переробкою і реалізацією продукції, працюють провідними спеціалістами маркетингових служб, менеджерами з торгівлі та реклами, займаються приватним підприємництвом. Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» працюють на підприємствах та в організаціях, де ведуть проектування, виробництво, експлуатацію, обслуговування і ремонт найрізноманітнішої комп’ютерної, електронної та радіоелектронної техніки, периферійних пристроїв.

 

План роботи відділення підприємництва та інформаційних технологій на 2022-2023 н.р.