Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Практичне навчання здобувачів освіти є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, привчає до праці у сфері виробництва в умовах трудового колективу.

Орієнтуючись на  сучасні вимоги ринку праці, коледж готує таких фахівців, які б володіли уміннями, прийомами і методами впровадження передових  технологій, постійно поглиблювали свої знання та набували організаторських здібностей з обліково-економічної роботи, практичних навичок у сфері торгівельної, посередницької, маркетингової, фінансової діяльності та з обслуговування і ремонту засобів комп’ютерної техніки й комп’ютерних мереж. З метою оволодіння студентами інформаційними технологіями, особлива увага у закладі вищої освіти приділяється прийомам і методам роботи з програмними засобами обчислювальної техніки.

Опанування практичними навичками розпочинається в стінах коледжу при проходженні навчальних практик із спеціальностей. Завданням таких практик є ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок. Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники коледжу, які надають допомогу у виконанні завдань програм практики. З цією метою у коледжі відповідно до вимог навчальних планів створено спеціалізовані навчальні лабораторії з кожної спеціальності:

     -   інформаційних систем і технологій в обліку;

     -   інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах;

     -   інформаційних систем і технологій в маркетинговій діяльності;

      -   навчальна бухгалтерія;

      -   дослідження якості продукції;

      -   торговельно-технологічного обладнання;

      -   мікропроцесорної техніки;

      -   електрорадіомонтажна;

      -   фізики і електрорадіовимірювання;

      -   хімії, біохімії та мікробіології.

         Обов’язковою складовою навчального процесу є виробнича  практика –одна з найважливіших форм професійної підготовки майбутніх спеціалістів у різних галузях виробництва. Завданням  практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які здобувачі освіти отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних дисциплін, та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва. Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах на основі укладених угод.

Майбутнім фахівцям з обліку і оподаткування надається можливість пройти виробничу практику на передових підприємствах міста та області, з якими співпрацює коледж: ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвський лісгосп», ТОВ «Агроконтраст», ТОВ «Віста», ПСП «Колос», ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Гіга Ват», ТОВ «Євроагромаркет 1», ДП «Київський лісгосп», ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Рубежівські овочі»  Києво-Святошинського району; ТОВ «Нива України» та підприємства Житомирської області: СТОВ «Осички», ПСП «Йосипівське», СТОВ «Агрокомплекс-98» та інші.

 Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» проходять практику у фінансово-кредитних установах, а саме: у відділеннях ПАТ «ОТП банк», ПУМБ банк, АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк»,  АТ «Ощадбанк»,  а також у відділеннях ГУ ДФС у Київській області.

Крім того, між коледжем і ПАТ КБ «Приватбанк»  укладено договір про проходження онлайн-практики студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». 

Майбутні товарознавці набувають практичних навичок під час навчальної і виробничої практики в торговельних підприємствах Ірпінського регіону та м. Києва: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Фора», ТОВ «Новус Україна», ДП «Рітейл Вест» магазин  «Фуршет», ТОВ «ЕКО», ТОВ «ЛК-Транс» магазин «Лоток» та інших, де оволодівають основами ведення торговельної, комерційної діяльності, сучасними прийомами та формами реклами, продажу та позиціонування товарів.

Студенти спеціальності «Маркетинг» проходять практику в торгівельних мережах, на підприємствах, які займаються виробництвом, рекламою та збутом товарів. Серед них: ТОВ «Віста»,  ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Мідас Актив», ТОВ «Дока проект» та інші.

Студенти  спеціальності «Комп’ютерна інженерія» направляються для проходження виробничої практики на державні, приватні підприємства, в проектні та конструкторські, а також монтажні організації, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення. У вирішенні питань організації виробничої практики студентів цієї спеціальності допомагає співпраця з  підприємствами та сервісними центрами:  ТОВ «Сервіс Ай Ті», ТОВ «ТБ-НЕТ», ТОВ «Сервісні Рішення», ТДВ «Компанія «Бест», ТОВ «І-ЛАН», ТОВ «Хелікстрон», ТОВ «Інксістем», ПАТ «НТК «Електронприлад» та інші.

З метою підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед студентів-випускників та мотивації до професійної діяльності, усвідомлення молоддю своєї відповідальності за вибір професії, відділом практичної підготовки спільно з випусковими цикловими комісіями проводяться різноманітні заходи:

  -  зустрічі з успішними людьми – провідними фахівцями;

-   ярмарки вакансій за участі роботодавців: Ірпінський міський центр зайнятості, Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», ТОВ «АТБ-маркет», Торгівельна мережа «WINETIME», ТОВ «Фора», Гіпермаркет «Ашан», ТОВ «ТV-NET», Торговий дім «Енергострой інвест», ТОВ «ЛК-ТРАНС» мережа маркетів «ЛОТОК», АБ «Укргазбанк», АТ «Таскомбанк», Супермаркет «Сільпо», Бучанська виправна колонія №85, Муніципальна варта Ірпінської міської ради та ін.

Сподіваємося, що досвід, набутий здобувачами вищої освіти під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Пам’ятаймо: знання мають сенс лише тоді, коли можуть бути практично використані.

Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення