Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
09 листопада 2016, 11:43
Адміністрація, пе­да­гогічний та сту­дентсь­кий ко­лек­тив ко­ле­джу звер­та­ють­ся до всіх із ве­ли­чез­ним про­хан­ням – на­да­ти до­по­мо­гу
28 жовтня 2016, 14:40
11 ли­сто­па­да 2016 ро­ку о 11:30 год. в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся за­галь­но­ко­ле­джанські батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су.
24 жовтня 2016, 12:37
08 ли­сто­па­да 2016 ро­ку о 13.40 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 жовтня 2016, 13:33
Фонд бібліоте­ки ко­ле­джу по­пов­не­но су­час­ною нав­чаль­ною літе­ра­ту­рою.
13 жовтня 2016, 13:44
До ува­ги ви­кла­дачів! 17 жо­втня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін