Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
11 жовтня 2016, 16:56
12 жо­втня 2016 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся кон­церт-зустріч до 60-річчя ко­ле­джу
04 жовтня 2016, 18:50
За­про­шу­ють­ся сту­ден­ти ко­ле­джу та ви­кла­дачі!
30 вересня 2016, 11:59
з 03 жо­втня по 10 жо­втня 2016 ро­ку
29 вересня 2016, 09:49
30 ве­рес­ня 2016 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся лінійка пам’яті.
27 вересня 2016, 14:54
За­про­шу­ють­ся сту­ден­ти ви­пуск­них курсів спеціаль­но­стей «То­ва­рознав­ство та ко­мерційна діяльність», «Мар­ке­тин­го­ва діяльність» та на­пря­му підго­тов­ки «То­ва­рознав­ство і тор­го­вельне підприємниц­тво».
21 вересня 2016, 04:00
22 ве­рес­ня 2016 ро­ку о 1340 в ауд.12 (к.2) в рам­ках свят­ку­ван­ня 60-річчя ко­ле­джу відбу­деть­ся зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­ком спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» Кор­чи­стим С.О.