Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
24 жовтня 2016, 12:37
08 ли­сто­па­да 2016 ро­ку о 13.40 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 жовтня 2016, 13:33
Фонд бібліоте­ки ко­ле­джу по­пов­не­но су­час­ною нав­чаль­ною літе­ра­ту­рою.
13 жовтня 2016, 13:44
До ува­ги ви­кла­дачів! 17 жо­втня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
11 жовтня 2016, 16:56
12 жо­втня 2016 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся кон­церт-зустріч до 60-річчя ко­ле­джу
04 жовтня 2016, 18:50
За­про­шу­ють­ся сту­ден­ти ко­ле­джу та ви­кла­дачі!
30 вересня 2016, 11:59
з 03 жо­втня по 10 жо­втня 2016 ро­ку
29 вересня 2016, 09:49
30 ве­рес­ня 2016 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся лінійка пам’яті.