Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
19 квітня 2016, 08:58
У чет­вер, 21 квітня, о 10:00 в кабінеті хімії (1-й кор­пус, №13) відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Хімія».
14 квітня 2016, 16:23
У п’ят­ни­цю, 15 квітня, в ауди­торії № 21 кор­пу­су № 2 о 15.00 відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних дис­циплін.
14 квітня 2016, 16:23
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 18 квітня відбу­деть­ся І тур Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю НУБіП України «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2016».
13 квітня 2016, 22:12
18-19 квітня відбу­деть­ся семінар-тренінг з пи­тань з пи­тань на­пов­нен­ня нав­чаль­но-інфор­маційно­го пор­та­лу на плат­формі Moodle ме­то­дич­ни­ми ма­теріала­ми
08 квітня 2016, 19:10
До ува­ги ви­кла­дачів! 12 квітня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
06 квітня 2016, 10:32
Сту­дентсь­ка ра­да за­про­шує сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у за­хо­дах, які відбу­дуть­ся 07 квітня.
05 квітня 2016, 11:43
Цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін ого­ло­шує «Кон­курс сту­дентсь­ких твор­чих робіт, при­свя­че­них 60-річчю Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу».
04 квітня 2016, 10:09
З 4 по 18 квітня 2016 ро­ку відбу­дуть­ся зма­ган­ня між ко­ман­да­ми груп на першість ко­ле­джу з міні-фут­бо­лу.
31 березня 2016, 13:41
До ува­ги ви­кла­дачів! 01 квітня 2016 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін.
29 березня 2016, 11:31
26 квітня 2016 ро­ку о 15:00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.