Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
27 вересня 2016, 14:54
За­про­шу­ють­ся сту­ден­ти ви­пуск­них курсів спеціаль­но­стей «То­ва­рознав­ство та ко­мерційна діяльність», «Мар­ке­тин­го­ва діяльність» та на­пря­му підго­тов­ки «То­ва­рознав­ство і тор­го­вельне підприємниц­тво».
21 вересня 2016, 04:00
22 ве­рес­ня 2016 ро­ку о 1340 в ауд.12 (к.2) в рам­ках свят­ку­ван­ня 60-річчя ко­ле­джу відбу­деть­ся зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­ком спеціаль­ності «Фінан­си і кре­дит» Кор­чи­стим С.О.
16 вересня 2016, 09:48
20 ве­рес­ня о 15:10 у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відбу­деть­ся засідан­ня ате­стаційної комісії ко­ле­джу.
15 вересня 2016, 14:32
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін.
09 вересня 2016, 18:43
15 ве­рес­ня в рам­ках місяч­ни­ка здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя, при­свя­че­но­го 60- річчю ко­ле­джу, відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
09 вересня 2016, 18:41
13 ве­рес­ня, у вівто­рок, о 15:10 в ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу (кор­пус 2) відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня мо­ло­дих ви­кла­дачів.
09 вересня 2016, 18:40
14 ве­рес­ня 2016 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Про що пла­чуть вер­би».
05 вересня 2016, 14:18
8 ве­рес­ня в кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу кор­пу­су № 2 о 10.00 відбу­деть­ся Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Ак­ту­альні про­бле­ми еко­номіки, підприємництва та при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня», при­свя­че­на 60-річчю ко­ле­джу.