Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
17 травня 2016, 16:50
28-29 трав­ня 2016 ро­ку відбу­деть­ся фе­сти­валь-кон­курс "Ірпінь трав­не­вий"
12 травня 2016, 13:43
27 трав­ня універ­си­те­ту - 118!
12 травня 2016, 12:00
Відкри­те семінарсь­ке за­нят­тя на те­му: «Фінан­сові по­се­ред­ни­ки гро­шо­во­го рин­ку»
11 травня 2016, 10:54
Відповідно до на­ка­зу від 15 квітня 2016 р. № 50
05 травня 2016, 16:53
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 6 трав­ня 2016 ро­ку відбу­дуть­ся уро­чи­стості з на­го­ди Дня памʼяті і при­ми­рен­ня та 71-ї річниці Пе­ре­моги над на­циз­мом у Другій світовій війні.
25 квітня 2016, 14:29
27.04.2016р о 13 год. 40 хв.відбу­деть­ся відкри­те засідан­ня гурт­ка «Юний підприєме­ць» на те­му: «Сма­куємо якісне мо­ро­зи­во».
19 квітня 2016, 08:58
У чет­вер, 21 квітня, о 10:00 в кабінеті хімії (1-й кор­пус, №13) відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Хімія».
14 квітня 2016, 16:23
У п’ят­ни­цю, 15 квітня, в ауди­торії № 21 кор­пу­су № 2 о 15.00 відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних дис­циплін.
14 квітня 2016, 16:23
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 18 квітня відбу­деть­ся І тур Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю НУБіП України «Го­лосіївсь­ка вес­на – 2016».
13 квітня 2016, 22:12
18-19 квітня відбу­деть­ся семінар-тренінг з пи­тань з пи­тань на­пов­нен­ня нав­чаль­но-інфор­маційно­го пор­та­лу на плат­формі Moodle ме­то­дич­ни­ми ма­теріала­ми