Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
07 червня 2016, 15:35
29 черв­ня 2016 ро­ку о 10.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
30 травня 2016, 14:00
31 трав­ня, у вівто­рок, о 14:00 в ауди­торії №12 (кор­пус 2) відбу­деть­ся за­ключ­ний етап кон­кур­су
25 травня 2016, 16:46
У чет­вер, 26 трав­ня о 13 год. 40 хв в ауди­торії №12 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся аль­ма­нах «Сторінка­ми історії Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу», при­свя­че­ний 60-річчю нав­чаль­но­го за­кла­ду. За­про­шуємо ви­кла­дачів та сту­дентів ко­ле­джу відвіда­ти захід.
18 травня 2016, 20:10
До ува­ги ви­кла­дачів! 23 трав­ня о 15.00 у кон­фе­ренц-залі кор­пу­су№2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар-тренінг на те­му «Профілак­ти­ка стресу»
17 травня 2016, 16:50
28-29 трав­ня 2016 ро­ку відбу­деть­ся фе­сти­валь-кон­курс "Ірпінь трав­не­вий"
12 травня 2016, 13:43
27 трав­ня універ­си­те­ту - 118!
12 травня 2016, 12:00
Відкри­те семінарсь­ке за­нят­тя на те­му: «Фінан­сові по­се­ред­ни­ки гро­шо­во­го рин­ку»
11 травня 2016, 10:54
Відповідно до на­ка­зу від 15 квітня 2016 р. № 50
05 травня 2016, 16:53
До ува­ги сту­дентів, ви­кла­дачів та співробітників! 6 трав­ня 2016 ро­ку відбу­дуть­ся уро­чи­стості з на­го­ди Дня памʼяті і при­ми­рен­ня та 71-ї річниці Пе­ре­моги над на­циз­мом у Другій світовій війні.
25 квітня 2016, 14:29
27.04.2016р о 13 год. 40 хв.відбу­деть­ся відкри­те засідан­ня гурт­ка «Юний підприєме­ць» на те­му: «Сма­куємо якісне мо­ро­зи­во».