Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
23 лютого 2016, 11:57
25 лю­то­го 2016 ро­ку о 12:00 відбу­деть­ся май­стер клас «За­хи­сти свої пра­ва – за­хи­сти своє май­бутнє»(к. 2, ауд.54).
22 лютого 2016, 15:43
23 лю­то­го у кон­фе­ренц­залі (корп. №2) о 12.10 відбу­деть­ся сту­дентсь­ка кон­фе­ренція.
22 лютого 2016, 15:03
З 23.02-03.03 відбу­деть­ся ти­ждень українсь­кої мо­ви та літе­ра­ту­ри
19 лютого 2016, 14:50
22 лю­то­го 2016 ро­ку о 13:40 в ауди­торії 52 відбу­деть­ся олімпіада з дис­ципліни «Каз­на­чейсь­ка спра­ва» се­ред сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік».
18 лютого 2016, 22:39
27 лю­то­го 2016 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся зустріч ви­пуск­ників 2006 ро­ку спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» групи 33-Б.
17 лютого 2016, 13:45
19 лю­то­го 2016 ро­ку о 12:10 відбу­деть­ся гра-вікто­ри­на «Кра­щий зна­ве­ць фінан­со­вих дис­циплін».
17 лютого 2016, 13:30
18 лю­то­го 2016 ро­ку 0 13:40 відбу­деть­ся відкри­те засідан­ня ма­те­ма­тич­но­го гурт­ка.