Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
29 грудня 2021, 16:05
За­про­шуємо учнів 9-х класів на підго­товчі кур­си до ДПА та всту­пу до ко­ле­джу.
03 грудня 2021, 15:50
8 груд­ня 2021 ро­ку у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.