Separate division
National University of Life and Environmental
Sciences Ukraine
"Irpen Economic College"
News
5 груд­ня, в Україні та світі відзна­ча­ють Міжна­род­ний день во­лон­те­ра – International Volunteer Day. Офіційна наз­ва Дня во­лон­те­ра – Міжна­род­ний день доб­ро­вольців в ім’я еко­номічно­го і соціаль­но­го роз­вит...
Yesterday at 23:55
1 груд­ня світ відзна­чає день бо­роть­би зі СНІДом та то­ле­рант­ності з ВІЛ-по­зи­тив­ни­ми людь­ми
01 december 2022, 21:05
24 ли­сто­па­да 2022 ро­ку у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди.
24 november 2022, 17:29
23 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії Іри­на Вінник та Андрій Си­ро­тен­ко про­ве­ли про­форієнтаційний захід «Пра­во спо­жи­ва­ча на за­хист» для учнів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України.
23 november 2022, 23:39
Read all
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 november 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 november 2022, 15:18
Всі оголошення