Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Олена КОВТУН,

завідувач навчально-методичного кабінету

Оксана ПОГОРІЛА,

методист

Ірина КОВАЛЬ,

методист відділення

 

Навчально-методичний кабінет – це структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення освітнього процесу, удосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів.

У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про коледж, рішеннями педради Коледжу та Положенням про навчально-методичний кабінет та підпорядковується заступнику директору з навчальної роботи.

Зміст діяльності навчально-методичного кабінету визначається методичною роботою, спрямованою на формування професійних та загальних компетентностей майбутніх фахівців.

Основні завдання навчально-методичного кабінету

  1. Організація та координація навчально-методичної роботи в Коледжі.
  2. Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу.
  3. Надання методичної допомоги викладачам в підвищенні їх фахового рівня, педагогічної майстерності, створення умов для безперервного поліпшення фахової передвищої освіти.

  1. Накопичення і систематизація методичних матеріалів, урізноманітнення форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності.
  2. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій і досягнень науки.
  3. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення й узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в освітній процес
  4. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів, створення сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності.

Керівництво роботою навчально-методичного кабінету здійснює завідувач. Компетенції завідувача навчально-методичного кабінету та методистів встановлюються директором закладу освіти відповідно до чинного законодавства та викладені в посадових інструкціях.

Методична рада, яка створена при навчально-методичному кабінеті, розглядає шляхи розв’язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій, здійснює аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи.

 

Зміст і форми роботи навчально-методичного кабінету

 Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання та виховання студентів, організації освітнього процесу.

   Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, ефективності використання інноваційних форм і методів навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.

 Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з викладачами-початківцями.

 Систематизація та пропаганда новинок педагогічної та методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання спільно з бібліотекою.

 Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації тощо.

 Розробка методичних проблем, які реалізуються закладом освіти при плануванні і проведенні відкритих занять.

 Планування та підготовка до проведення педагогічної та методичної рад, розгляд на засіданнях навчально-методичних питань.

 Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.

 Співпраця з іншими ЗФПО з метою обміну досвідом.

 Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.

 Складання розкладу навчальних занять та екзаменаційних сесій.

 Аналіз виконання педагогічного навантаження викладачами коледжу, здійснення контролю обліку погодинної оплати праці викладачів.

 Контроль за виконанням навчальних планів і програм за спеціальностями, за роботою навчальних лабораторій і кабінетів та за використанням аудиторного фонду.

 Контроль за своєчасною розробкою цикловими комісіями планової навчально-звітної документації та поданням звітності за встановленою формою.

За час роботи кабінету зібрано: примірники фахових друкованих видань, кращі зразки навчальної документації (навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин тощо), матеріали з практичного досвіду роботи кращих педагогів, педагогів-новаторів.