Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
6 години тому
20 бе­рез­ня 2023 р. за­хис­ни­ки Ба­хму­та от­ри­ма­ли во­лон­терсь­ку до­по­мо­гу з Ірпе­ня!
19 березня 2023, 21:06
19 бе­рез­ня відзна­чаємо день на­род­жен­ня Ліни Ко­стен­ко, однієї із найвідоміших українок су­час­ності.
17 березня 2023, 17:45
17 бе­рез­ня відбу­ла­ся зустріч сту­дентсь­ко­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня на чолі з го­ло­вою сту­дентсь­кої ра­ди Ан­геліною Міко­лен­ко зі за­ступ­ни­ком го­ло­ви КОВА Віталієм Вла­сю­ком та за­ступ­ни­ком Го­ло­ви Місії Ко­ролівства Іспанія в Україні Па­б­ло Га­ном.
16 березня 2023, 18:45
Ви­кла­дачі Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України про­ве­ли про­форієнтаційні за­хо­ди у за­кла­дах за­галь­ної се­ред­ньої освіти Ви­ш­го­родсь­ко­го рай­о­ну Київсь­кої об­ласті
15 березня 2023, 21:01
15 бе­рез­ня сту­дентсь­кою ра­дою ко­ле­джу бу­ла про­ве­де­на вікто­ри­на «Інфор­маційні тех­но­логії» се­ред сту­дентів пер­шо­го кур­су
15 березня 2023, 18:45
З ме­тою фор­му­ван­ня ду­хов­них по­треб осо­би­стості сту­дентсь­кої мо­лоді 15 бе­рез­ня 2023 ро­ку для меш­канців гур­то­жит­ку бу­ло про­ве­де­но літе­ра­тур­ну го­ди­ну «Ле­ген­дар­на українсь­ка по­е­те­са Ліна Ко­стен­ко»
15 березня 2023, 18:15
15 бе­рез­ня 2023 р. ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін та сту­дент­ки еко­номічно­го відділен­ня взя­ли участь в на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Шля­хи роз­вит­ку на­у­ки, освіти, суспільства в умо­вах сьо­го­ден­ня», ор­ганізо­ваній ВСП «Немішаївсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України...
14 березня 2023, 16:45
У вівто­рок, 14 бе­рез­ня, о 12:00 у групі 104-М ви­кла­дач Штерн Б.О. провів відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Інфор­ма­ти­ка» на те­му: «Ма­те­ма­тичні ос­но­ви інфор­ма­ти­ки. Си­сте­ми чис­лен­ня та пе­ре­тво­рен­ня да­них».