Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини
Вчора о 17:00
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
02 жовтня 2022, 21:15
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
30 вересня 2022, 22:13
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
29 вересня 2022, 22:05
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
28 вересня 2022, 18:43
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 17:33
28 ве­рес­ня 2022 р. клас­ною керівни­цею Іри­ною Бе­ре­ге­лею про­ве­де­но ви­хов­ну го­ди­ну «Як ря­ту­ва­ти­ся від ядер­но­го уда­ру?»
28 вересня 2022, 17:30
З ме­тою підви­щен­ня інте­ре­су до вив­чен­ня ма­те­ма­ти­ки та ви­яв­лен­ня об­да­ро­ва­них сту­дентів з нестан­дарт­ним ми­слен­ням, 22 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В. і Дібрівна Є.І. про­ве­ли кон­курс усно­го ра­хун­ку се­ред сту­дентів І...
28 вересня 2022, 17:26
28 ве­рес­ня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів спеціаль­ності 181 "Хар­чові тех­но­логії" з та­ла­но­ви­тим куліна­ром, фіналістом проєкту «Ма­стер Шеф. Про­фесіона­ли» Олек­сан­дром Цвігу­ном.
26 вересня 2022, 19:24
Сту­ден­ти групи 206-Т спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» взя­ли участь у засіданні сту­дентсь­ко­го на­у­ко­во­го гурт­ка «Спо­жи­вач»
26 вересня 2022, 19:21
26 ве­рес­ня 2022 ро­ку відбув­ся май­стер-клас на те­му: «Історія успіху у ре­сто­ран­но­му бізнесі» для сту­дентів 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».