Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
14 лютого 2019, 16:15
Ви­кла­дачі і сту­ден­ти ко­ле­джу зустріли­ся з док­то­ром еко­номічних на­ук, до­цен­том ка­фед­ри мар­ке­тин­гу та міжна­род­ної торгівлі НУБіП України Рус­ла­ном Бу­ря­ком
14 лютого 2019, 11:07
Ви­кла­дачі ко­ле­джу - учас­ни­ки ІІ Все­ук­раїнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної кон­фе­ренції «Нові інфор­маційні тех­но­логії управління бізне­сом»
13 лютого 2019, 17:05
На­пе­ре­додні дня всіх за­ко­ха­них у ко­леджі відбув­ся свят­ко­вий кон­церт.
13 лютого 2019, 15:31
13 лю­то­го 2019 ро­ку, відбув­ся аль­ма­нах «По­двиг ге­роїв Крут у тво­рах ми­стецтва».
12 лютого 2019, 17:12
12 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли тор­го­вельне підприємство «Ашан Україна»
12 лютого 2019, 17:10
З ініціати­ви ку­ра­то­ра І.С. Підгурсь­кої та групи 307-К 12 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі вже вко­т­ре бу­ло про­ве­де­но бла­годійну акцію, спря­мо­ва­ну на до­по­мо­гу по­ра­не­ним бійцям, які пе­ре­бу­ва­ють в Ірпінсь­ко­му шпи­талі.
11 лютого 2019, 14:45
Ко­ледж про­до­в­жує співпра­цю з про­блем мо­лодіжної політи­ки на регіональ­но­му рівні та впро­ва­д­жен­ня місце­вих про­грам підт­рим­ки і роз­вит­ку мо­лоді.
11 лютого 2019, 13:45
Бе­ре­зи­не­ць С.К. 11 лю­то­го про­ве­ла виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію в «АТБ-мар­кет».
11 лютого 2019, 13:06
Чер­нень­ка Л.Б і сту­дент­ка групи 101-О Без­об­чук Юлія про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 18.