Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
11 лютого 2019, 10:53
11 лю­то­го по­ча­ли свою ро­бо­ту он­лайн-кур­си підви­щен­ня кваліфікації пе­да­гогічних працівників ко­ле­джу за на­пря­мом «Інно­ваційна спря­мо­ваність пе­да­гогічної діяль­ності».
09 лютого 2019, 13:06
Ви­кла­дачі ко­ле­джу - учас­ни­ки тренінгу «Впро­ва­д­жен­ня ком­пе­тент­ності підприємли­вості у су­час­но­му за­кладі освіти»
07 лютого 2019, 15:43
7 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли чай­ну фаб­ри­ку бри­та­но-нідер­ландсь­кої ком­панії «Unilever»
07 лютого 2019, 13:09
7 лю­то­го 2019 ро­ку відбув­ся I етап ІХ Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви.
05 лютого 2019, 13:30
5 лю­то­го 2019 ро­ку в Україні, як і у всьо­му світі, відзна­чається День без­печ­но­го Інтер­не­ту. Сту­ден­ти чет­вер­то­го кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» ра­зом з ви­кла­да­чем Кра­ве­ць А.В. взя­ли участь в он­лайн-уроці, ор­ганізо­ва­но­му про­гра­мою ме­реж­них ака­демій Cisco, Де­пар­та­мен­том кібер­поліції Нац...
04 лютого 2019, 15:31
04 лю­то­го відбу­ло­ся засідан­ня адмінра­ди ко­ле­джу
29 січня 2019, 17:47
29 січня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у за­ході, при­свя­че­но­му Дню пам’яті Ге­роїв Крут