Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
28 вересня 2018, 15:38
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка Памʼяті.
25 вересня 2018, 14:49
У рам­ках за­ходів по відзна­чен­ню 100-річчя від дня на­род­жен­ня В.О. Су­хом­линсь­ко­го 24 ве­рес­ня 2018 р. про­ве­де­но засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп.
24 вересня 2018, 18:15
24 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спеціальне об’єкто­ве тре­ну­ван­ня з пи­тань цивільно­го за­хи­сту.
24 вересня 2018, 13:03
24 ве­рес­ня 2018 ро­ку на за­про­шен­ня Ірпінсь­ко­го місь­ко­го цен­тру зай­ня­тості ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» взяв участь у про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій».
21 вересня 2018, 17:03
У ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди сту­дентсь­кої ра­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня ми­ру
20 вересня 2018, 11:02
У ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар на те­му:«Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні пе­да­гогічної куль­ту­ри ви­кла­да­ча»
13 вересня 2018, 19:41
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка»
13 вересня 2018, 14:27
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
07 вересня 2018, 19:04
У рам­ках пра­во­про­світни­ць­ко­го про­ек­ту «Я МАЮ ПРАВО!» 7 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­на те­ма­тич­на лекція «Про­тидія бо­улінгу»
04 вересня 2018, 08:52
3 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся пер­ша те­ма­тич­на лекція «Ве­лич­на і свя­та, моя ти Україно!»