Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
10 червня 2019, 09:40
4 черв­ня в рам­ках офіційно­го відкрит­тя XXXI Міжна­род­ної аг­ро­про­ми­сло­вої ви­став­ки «Аг­ро – 2019» ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у семінарі «Інстру­мен­ти по­бу­до­ви мо­де­лей фор­му­ван­ня лан­ц­югів до­да­ної вар­тості зад­ля ста­ло­го роз­вит­ку сільсь­ких те­ри­торій».
04 червня 2019, 10:52
03 черв­ня відбу­ла­ся ро­бо­ча зустріч ди­рек­то­ра ко­ле­джу Ільчен­ко Н.В. з керівниц­твом відділен­ня Ощад­бан­ку в м. Ірпінь.
03 червня 2019, 11:44
3 черв­ня у сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» роз­по­ча­ла­ся екза­ме­наційна сесія.
03 червня 2019, 10:44
1 черв­ня у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відбу­ла­ся зустріч ви­пуск­ників усіх років ви­пус­ку
31 травня 2019, 17:15
31 трав­ня 2019 ро­ку де­ле­гація ко­ле­джу взя­ла участь у свят­ку­ванні 121-річчя НУБіП України.
31 травня 2019, 17:00
31 трав­ня ви­кла­дач Фе­до­ровсь­ка О.О. на ви­со­ко­му на­у­ко­во- ме­то­дич­но­му рівні про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з українсь­кої літе­ра­ту­ри в групі 104 – М.
31 травня 2019, 16:15
Го­ло­ва сту­дентсь­кої ра­ди ко­ле­джу Ан­тон Саплін пред­ста­вив ко­ледж на зльоті сту­дентсь­ких лідерів аг­рар­ної освіти в м. Харків.