Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
29 травня 2019, 15:53
29 трав­ня ви­кла­дачі ма­те­ма­ти­ки Даль Н.В. та Іва­нен­ко Н.В. про­ве­ли ма­те­ма­тич­ний квест.
29 травня 2019, 15:51
29 трав­ня у кон­фе­ренц­залі ко­ле­джу відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди.
29 травня 2019, 15:41
29 трав­ня відбув­ся за­хист звітів сту­дентів за ре­зуль­та­та­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки.
29 травня 2019, 15:39
29 трав­ня 2019 ро­ку ку­ра­то­ри груп 107-К та 203-Ф-2 про­ве­ли відкри­ту ви­хов­ну го­ди­ну «Де­кла­рація прав здо­бу­вачів ви­щої освіти».
25 травня 2019, 15:30
25 трав­ня ко­лек­тив ко­ле­джу відвідав місто-му­зей Пе­ре­я­с­лав-Хмель­ни­ць­кий.
24 травня 2019, 16:15
У ко­леджі 24 трав­ня відбу­ла­ся зустріч адміністрації та сту­дентів з пред­став­ни­ка­ми Польсь­ко­го універ­си­те­ту Ви­ща шко­ла еко­номіки в м. Бид­гощ (По­льща).
18 травня 2019, 14:59
Гур­ток «Елек­тронік» Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу відзна­че­ний у номінації «Фа­во­рит VІІІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки - 2019».
17 травня 2019, 16:21
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­тич-ний ма­теріал для на­пи­сан­ня звіту.