Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
05 червня 2018, 15:35
Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж от­ри­мав ліцензії на освітню діяльність
05 червня 2018, 13:15
5 черв­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­ла­ся інфор­маційна го­ди­на «Пле­кай­мо патріотів України»
04 червня 2018, 12:08
4 черв­ня відбу­ла­ся ви­хов­на го­ди­на «Ми за здо­ро­вий спосіб жит­тя»
01 червня 2018, 13:26
У Львові на базі технічно­го ко­ле­джу Національ­но­го універ­си­те­ту «Львівсь­ка політехніка» відбу­ла­ся IХ Все­ук­раїнсь­ка олімпіада з ма­те­ма­ти­ки се­ред сту­дентів ВНЗ I-II р.а.
01 червня 2018, 11:56
1 черв­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбув­ся во­каль­ний кон­курс Міжна­род­но­го дитя­чо­го фе­сти­ва­лю ми­стецтв «IRPIN KIDS FEST - 2018»
29 травня 2018, 12:18
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся спор­тивні зма­ган­ня з міні-фут­бо­лу.
21 травня 2018, 16:11
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­тич­ний ма­теріал для на­пи­сан­ня звіту.
20 травня 2018, 16:14
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
18 травня 2018, 14:14
18 трав­ня ви­кла­дач Іва­нен­ко Надія Ва­лен­тинівна в групі 101 - О про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки на те­му: «Комбіна­то­ри­ка та пра­ви­ла до­бут­ку. Розміщен­ня, пе­ре­ста­нов­ки, комбінації».
18 травня 2018, 10:52
У місті Ірпінь відбу­ли­ся зма­ган­ня І-го (місь­ко­го) ета­пу Все­ук­раїнсь­кої дитя­чо-юна­ць­кої патріотич­но-війсь­ко­вої гри «Сокіл» («Джу­ра»)