Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
16 листопада 2018, 14:28
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбув­ся вечір відпо­чин­ку
15 листопада 2018, 19:18
14 ли­сто­па­да 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу взя­ли участь у ро­боті II- ї Все­ук­раїнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної кон­фе­ренції "Соціаль­но-пе­да­гогічні ос­но­ви роз­вит­ку осо­би­стості в су­час­них умо­вах ко­мунікації: до­свід, про­бле­ми, пер­спек­ти­ви".
15 листопада 2018, 18:51
За­ступ­ник ди­рек­то­ра з ви­хов­ної ро­бо­ти Вдо­вич В.Г. 13 ли­сто­па­да взя­ла участь у ро­боті семіна­ру - на­ра­ди Ра­ди з ви­хов­ної, спор­тив­но-ма­со­вої ро­бо­ти та сту­дентсь­ко­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня ДУ НМЦ «Аг­ро­освіта».
15 листопада 2018, 18:44
13 ли­сто­па­да 2018 ро­ку ви­кла­дач обліко­вих дис­циплін Чер­нень­ка Л.Б. про­ве­ла гру-вікто­ри­ну «Як ми знаємо дис­ципліну «Кон­троль і ревізія».
15 листопада 2018, 16:51
21 ли­сто­па­да ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Фізичне ви­хо­ван­ня» у групі 308 – К.
15 листопада 2018, 10:24
14 ли­сто­па­да відбув­ся огляд відео­ро­ликів на те­му «Моя май­бут­ня про­фесія», зня­тих сту­ден­та­ми груп третьо­го кур­су спеціаль­ності 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
14 листопада 2018, 18:51
12 ли­сто­па­да відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» із фахівцем з бух­гал­терсь­ко­го обліку
08 листопада 2018, 15:55
8 ли­сто­па­да 2018 ро­ку з на­го­ди відзна­чен­ня Дня українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви відбу­ла­ся сту­дентсь­ка кон­фе­ренція «Українсь­ка мо­ва. Ми­ну­ле. Сьо­го­ден­ня».
07 листопада 2018, 16:10
7 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з го­ло­вою На­гля­до­вої ра­ди НУБіП України, відо­мим гро­мадсь­ким і політич­ним діячем, док­то­ром політич­них на­ук Ми­ко­лою Во­ло­ди­ми­ро­ви­чем То­мен­ко.