Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
16 листопада 2018, 19:29
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся пре­вен­тив­ний захід з пи­тань без­печ­ної екс­плу­а­тації котлів в осінньо-зи­мо­вий період.
16 листопада 2018, 19:25
15 ли­сто­па­да 2018 ро­ку сту­ден­ти ІІ-го кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» та ви­кла­дач при­род­ни­чих дис­циплін Бідун О.В. взя­ли участь у на­у­ко­во – прак­тичній кон­фе­ренції, при­свя­ченій по­вод­жен­ню з твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми відхо­да­ми.
16 листопада 2018, 14:28
16 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбув­ся вечір відпо­чин­ку
15 листопада 2018, 19:18
14 ли­сто­па­да 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу взя­ли участь у ро­боті II- ї Все­ук­раїнсь­кої на­у­ко­во-прак­тич­ної кон­фе­ренції "Соціаль­но-пе­да­гогічні ос­но­ви роз­вит­ку осо­би­стості в су­час­них умо­вах ко­мунікації: до­свід, про­бле­ми, пер­спек­ти­ви".
15 листопада 2018, 18:51
За­ступ­ник ди­рек­то­ра з ви­хов­ної ро­бо­ти Вдо­вич В.Г. 13 ли­сто­па­да взя­ла участь у ро­боті семіна­ру - на­ра­ди Ра­ди з ви­хов­ної, спор­тив­но-ма­со­вої ро­бо­ти та сту­дентсь­ко­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня ДУ НМЦ «Аг­ро­освіта».
15 листопада 2018, 18:44
13 ли­сто­па­да 2018 ро­ку ви­кла­дач обліко­вих дис­циплін Чер­нень­ка Л.Б. про­ве­ла гру-вікто­ри­ну «Як ми знаємо дис­ципліну «Кон­троль і ревізія».
15 листопада 2018, 16:51
21 ли­сто­па­да ви­кла­дач Снісар І.П. про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Фізичне ви­хо­ван­ня» у групі 308 – К.
15 листопада 2018, 10:24
14 ли­сто­па­да відбув­ся огляд відео­ро­ликів на те­му «Моя май­бут­ня про­фесія», зня­тих сту­ден­та­ми груп третьо­го кур­су спеціаль­ності 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
14 листопада 2018, 18:51
12 ли­сто­па­да відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» із фахівцем з бух­гал­терсь­ко­го обліку