Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
17 жовтня 2018, 17:31
17 жо­втня у ко­леджі відбу­ло­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
17 жовтня 2018, 15:29
17 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся спор­тивні зма­ган­ня з Power lifting та Cross fit, при­свя­чені Дню за­хис­ни­ка Вітчиз­ни.
16 жовтня 2018, 15:29
Ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Бу­чансь­кої НВК «СЗОШ І-ІІІ сту­пенів – ЗОШ І-ІІІ сту­пенів» № 3.
11 жовтня 2018, 08:55
10 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­но те­ма­тич­ну лекцію з пи­тань без­пе­ки на залізній до­розі.
11 жовтня 2018, 08:42
з 26 ве­рес­ня по 9 жо­втня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
06 жовтня 2018, 15:06
Чле­ни ко­лек­ти­ву взя­ли участь у за­хо­дах з на­го­ди свят­ку­ван­ня Дня міста
05 жовтня 2018, 14:40
Все­ук­раїнсь­ке бух­гал­терсь­ко-юри­дичне ви­дан­ня «Все про бух­гал­терсь­кий облік» на базі Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України про­ве­ло семінар-прак­ти­кум на те­му: «Проміжні підсум­ки 9 місяців 2018 ро­ку».
04 жовтня 2018, 21:12
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та.