Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
03 жовтня 2018, 14:35
Сту­дент­ки ко­ле­джу взя­ли участь у тренінгу з підви­щен­ня гро­мадсь­кої відповідаль­ності мо­лоді Київщи­ни.
03 жовтня 2018, 14:32
03 жо­втня 2018 ро­ку в ко­леджі був про­ве­де­ний май­стер-клас із ак­торсь­кої май­стер­ності, а та­кож ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта» за мо­ти­ва­ми повісті Р.Ба­ха «Чай­ка на ім’я Джо­на­тан Лівінг­стон» «Політ крізь простір»
02 жовтня 2018, 12:40
У рам­ках за­ходів тиж­ня цик­ло­вої комісії гу­манітар­них та за­галь­но­освітніх дис­циплін «Те­атр – світ ду­хов­ності і кра­си» ви­кла­дачі Кли­мен­ко Л.В., Фе­до­ровсь­ка О.О., При­ходь­ко М.І. про­ве­ли сту­дентсь­ку кон­фе­ренцію «Те­атр ко­ри­феїв і су­часне те­ат­ральне ми­стец­тво»
02 жовтня 2018, 12:33
Ко­ледж про­до­в­жує співпра­цю з про­блем мо­лодіжної політи­ки на регіональ­но­му рівні та впро­ва­д­жен­ня місце­вих про­грам підт­рим­ки і роз­вит­ку мо­лоді.
02 жовтня 2018, 10:21
2 жо­втня мо­ло­дий ви­кла­дач Ясінсь­кий О.В. провів відкри­те лекційне за­нят­тя з пред­ме­та «При­род­ничі на­у­ки. Все­світ».
01 жовтня 2018, 16:09
У рам­ках за­ходів тиж­ня цик­ло­вої комісії гу­манітар­них та за­галь­но­освітніх дис­циплін ви­кла­дачі Кли­мен­ко Л.В., Мед­ведь Т.М., Підгурсь­ка І.С. про­ве­ли ус­ний жур­нал «Те­атр - жит­тя, ак­то­ри в ньо­му лю­ди»
01 жовтня 2018, 15:30
Тра­диційна зустріч із ар­ти­ста­ми За­кар­патсь­ко­го об­лас­но­го українсь­ко­го му­зич­но-дра­ма­тич­но­го те­ат­ру імені братів Ше­регіїв.
28 вересня 2018, 15:41
27 ве­рес­ня на базі ко­ле­джу відбув­ся семінар для керівників відо­крем­ле­них підрозділів Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ре­алії та пер­спек­ти­ви функціону­ван­ня за­кладів ви­щої освіти в кон­тексті но­вих ви­мог За­ко­ну України «Про освіту».
28 вересня 2018, 15:38
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка Памʼяті.
25 вересня 2018, 14:49
У рам­ках за­ходів по відзна­чен­ню 100-річчя від дня на­род­жен­ня В.О. Су­хом­линсь­ко­го 24 ве­рес­ня 2018 р. про­ве­де­но засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп.