Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
20 березня 2018, 16:00
20 бе­рез­ня 2018 ро­ку в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ви­кла­дач фахо­вих дис­циплін Фе­досєєва Н.І. про­ве­ла семінарсь­ке за­нят­тя з дис­ципліни «Тор­го­вель­на ре­кла­ма» на те­му «Ре­кламне звер­нен­ня. Йо­го зміст та струк­ту­ра» у формі гри-вікто­ри­ни «Знавці ре­клам­но­го звер­нен­ня».
19 березня 2018, 17:39
19 бе­рез­ня ви­кла­дач Су­во­ро­ва На­талія Ми­ко­лаївна у групі 201-О про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва (за про­фесійним спря­му­ван­ням) (англійсь­ка)» на те­му: «Сільсь­ке гос­по­дар­ство Ве­ли­кої Бри­танії та США»
17 березня 2018, 15:38
Ко­лек­тив ко­ле­джу звер­тається до усіх небай­ду­жих лю­дей із про­хан­ням до­по­мог­ти по­бо­ро­ти важ­ку неду­гу сту­дентці ко­ле­джу Бон­дар Світлані Олегівні
16 березня 2018, 16:48
16 бе­рез­ня в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі бу­ло про­ве­де­но тренінг «QR - ко­ду­ван­ня – інтер­ак­тив­ний спосіб роз­по­всюд­жен­ня та от­ри­ман­ня інфор­мації».
15 березня 2018, 20:52
14 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі в рам­ках за­ходів до 204-ї річниці з дня на­род­жен­ня Т.Г.Шев­чен­ка відбув­ся кон­курс читців по­езії Коб­за­ря
15 березня 2018, 18:00
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся Х Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «За­хист прав спо­жи­вачів в умо­вах суспільних транс­фор­мацій».
15 березня 2018, 17:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «То­ва­рознав­ство і ко­мерційна діяльність» зма­га­ли­ся у кон­курсі про­фесійної май­стер­ності
15 березня 2018, 14:40
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­на Літе­ра­тур­на го­ди­на «Коріння Шев­чен­ко­во­го ро­ду».