Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
31 серпня 2018, 14:06
30 серпня 2018, 19:03
Засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди. Підсум­ки ро­бо­ти та за­в­дан­ня на но­вий нав­чаль­ний рік.
29 серпня 2018, 16:21
29.08.2018 р. відбу­ло­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
11 липня 2018, 09:19
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
07 липня 2018, 15:20
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.