Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
26 червня 2018, 22:02
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
22 червня 2018, 12:57
22 черв­ня 2018 ро­ку ви­кла­дачі та сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли се­ли­ще місь­ко­го ти­пу Дослідни­ць­ке та взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
13 червня 2018, 19:53
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
12 червня 2018, 09:58
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма­га­зині та ово­лоділи на­вич­ка­ми ро­бо­ти про­дав­ця.
08 червня 2018, 09:05
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
07 червня 2018, 19:17
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
05 червня 2018, 15:35
Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж от­ри­мав ліцензії на освітню діяльність
05 червня 2018, 13:15
5 черв­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­ла­ся інфор­маційна го­ди­на «Пле­кай­мо патріотів України»