Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
17 квітня 2018, 14:00
17 квітня 2018 ро­ку спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії При­ходь­ко Марія Іванівна про­ве­ла відкри­те семінарсь­ке за­нят­тя з дис­ципліни «Куль­ту­ро­логія» на те­му: «Осо­бистість в куль­турі євро­пейсь­ко­го Відрод­жен­ня» у групі 201-О.
16 квітня 2018, 14:38
На­ка­зом Міністер­ства освіти і на­у­ки України від 04.04.2018 р. №327 за­твер­дже­но спи­сок пе­ре­можців VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка . Сту­дент­ка ко­ле­джу Гут­ник Ана­стасія за ре­зуль­та­та­ми фіналь­но­го ета­пу кон­кур­су визна­на пе­ре­мож­цем ...
12 квітня 2018, 14:31
Міжна­род­ний день виз­во­лен­ня в'язнів фа­шистсь­ких конц­та­борів.
11 квітня 2018, 14:15
11 квітня 2018 р. ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Вінник І.В. у групі 306(210)-Т про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «То­ва­рознав­ство (непро­до­вольчі то­ва­ри)» на те­му: «Розпізна­ван­ня асор­ти­мен­ту та спо­жив­них вла­сти­во­стей ювелірних то­варів».
10 квітня 2018, 15:49
Ко­лек­тив ко­ле­джу на­го­род­же­но ди­пло­мом Національ­но­го кон­кур­су «Бла­годійна Україна - 2017»
05 квітня 2018, 12:00
5 квітня 2018 ро­ку у ко­леджі відбув­ся І тур ХХХVІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на - 2018».
05 квітня 2018, 11:28
5 квітня 2018 ро­ку сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу до­лу­чи­лись до за­галь­номісь­кої то­ло­ки
02 квітня 2018, 13:39
30 бе­рез­ня 2018 р. ви­кла­дач цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Бідун О.В. в групі 107-К про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з хімії на те­му: «Фе­рум як пред­став­ник ме­талічних еле­ментів. Фізичні та хімічні вла­сти­вості заліза. За­сто­су­ван­ня заліза».
30 березня 2018, 16:17
30 бе­рез­ня у ко­леджі за спри­ян­ня Ірпінсь­ко­го місь­ко­го цен­тру зай­ня­тості про­ве­де­но Яр­ма­рок ва­кансій, у яко­му взя­ли участь підприємства - ро­бо­то­давці Ірпінсь­ко­го регіону та міста Києва.