Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
11 листопада 2022, 21:59
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій ви­кла­дачі Даль Н.В. і Дібрівна Е.І. про­ве­ли кон­курс ре­клам­них по­стерів на те­му: «Ма­те­ма­ти­ка і моя спеціальність».
11 листопада 2022, 20:33
11 ли­сто­па­да 2022 ро­ку класні керівни­ки груп 101-Е, 102-О Ла­ри­са Гурсь­ка та 104-М Андрій Си­ро­тен­ко про­ве­ли ви­хов­ну го­ди­ну на те­му «Булінгу –ні».
11 листопада 2022, 17:45
11 ли­сто­па­да 2022 ро­ку к.ю.н. Іри­на БЕРЕГЕЛЯ про­ве­ла круг­лий стіл «Же­невські кон­венції як ос­но­ва міжна­род­но­го гу­манітар­но­го пра­ва».
11 листопада 2022, 15:41
11 ли­сто­па­да у рам­ках про­ве­ден­ня про­форієнтаційної ро­бо­ти член сту­денсь­кої ра­ди Ан­на Ка­толічен­ко (гр. 202-О) відвіда­ла Ко­му­наль­ний за­клад «Бли­ста­ви­ць­кий за­клад за­галь­ної се­ред­ньої освіти І-ІІІ сту­пенів» №6
10 листопада 2022, 18:15
10 ли­сто­па­да 2022 ро­ку чле­ни сту­дентсь­ко­го на­у­ко­во­го гурт­ка «Мар­ке­то­лог» взя­ли участь в он­лайн-кон­фе­ренції “Мар­ке­тинг з вірою в Україну”.
10 листопада 2022, 17:45
10 ли­сто­па­да 2022 ро­ку до ко­ле­джу завітав Сергій Мар­ти­нюк – ве­ли­кий патріот України, пись­мен­ник, гро­мадсь­кий діяч, ме­це­нат.
10 листопада 2022, 17:22
10 ли­сто­па­да відбув­ся круг­лий стіл «Соціальні ме­режі: ЗА і ПРОТИ» для сту­дентів 306-К та 307-К. Захід про­ве­ла ви­кла­дач цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Оль­га Дя­го­ве­ць.
10 листопада 2022, 17:20
10 ли­сто­па­да у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБІП України» відбу­ли­ся ви­бо­ри ди­рек­то­ра.
10 листопада 2022, 17:15
10 ли­сто­па­да го­ло­ва сту­дентсь­кої ра­ди ко­ле­джу Ан­геліна Міко­лен­ко (гр. 302-О(211-О)) та сту­дент­ка Віталіна Ку­рош (гр.205-М) завіта­ли до учнів 9-х та 11-х класів Ірпінсь­кої спеціалізо­ва­ної за­галь­но­освітньої шко­ли І-ІІІ сту­пенів №12 з вив­чен­ням іно­зем­них мов (шко­ла лінгвісти­ки) імені З. Алієвої
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення