Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
10 листопада 2022, 15:53
10 ли­сто­па­да ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу, торгівлі та хар­чо­вих тех­но­логій, в рам­ках спри­ян­ня ака­демічній доб­ро­чес­ності, про­ве­ли інфор­маційну лекцію для сту­дентів ви­пуск­них курсів.
10 листопада 2022, 15:44
10 ли­сто­па­да сту­ден­ти груп 107-К і 108-Х взя­ли участь у те­ма­тичній ви­ховній го­дині «Сан­дар­мох – трагічний сим­вол українсь­ко­го «Розстріля­но­го відрод­жен­ня».
09 листопада 2022, 23:37
9 ли­сто­па­да 2022 ро­ку про­ве­де­но тренінг на те­му «Моя про­фесія – моє май­бутнє» для сту­дентів групи 101-Е, 102-О спеціальність «Еко­номіка», «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
09 листопада 2022, 22:45
9 ли­сто­па­да у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги» при­свя­чене Дню за­хис­ників і за­хи­с­ни­ць України та укра­ин­ско­го ко­зацтва.
09 листопада 2022, 22:23
9 ли­сто­па­да завіду­вач­ка нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії досліджен­ня якості хар­чо­вих то­варів про­ве­ла тренінг на те­му: «Як визна­чи­ти якість чаю» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
09 листопада 2022, 21:52
9 ли­сто­па­да до ко­ле­джу завітав в.о. завіду­ва­ча ка­фед­ри комп’ютер­них си­стем, ме­реж та кібер­без­пе­ки, до­цент, кан­ди­дат пе­да­гогічних на­ук, ака­демік Дмит­ро Ка­саткін, який про­чи­тав го­стьо­ву лекцію «Пе­ре­ва­ги нав­чан­ня в НУБіП України»
09 листопада 2022, 21:48
9 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дачі та сту­ден­ти пер­ших курсів Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України в рам­ках за­ходів цик­ло­вої комісії філо­логічних дис­циплін взя­ли участь в акції «За­галь­но­національ­ний дик­тант єдності – 2022», при­свя­че­ний Дню українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви.
09 листопада 2022, 20:39
09.11.2022 ро­ку го­ло­ва цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін Світла­на Іва­но­ва про­ве­ла он­лайн-зустріч із сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
09 листопада 2022, 17:33
9 ли­сто­па­да, з ме­тою фор­му­ван­ня інте­ре­су до вив­чен­ня ма­те­ма­ти­ки, ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій Даль Н.В. і Дібрівна Е.І про­ве­ли ма­те­ма­тич­ний брейн-ринг «Ма­те­ма­ти­ка – ца­ри­ця на­ук» для сту­дентів ІІ кур­су.
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення