Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
25 травня 2023, 17:45
25 трав­ня 2023 ро­ку до ко­ле­джу з ро­бо­чим візи­том завіта­ли пред­став­ни­ки відо­крем­ле­них підрозділів Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України
24 травня 2023, 19:02
24 трав­ня 2023 ро­ку відбу­ла­ся пре­зен­тація он­лайн-про­дуків: Agri:Бух­гал­терія, Agri:Бізнес-план від ком­панії «Агріаналіти­ка»
24 травня 2023, 17:05
24 трав­ня 2023 ро­ку відбу­ла­ся ек­с­курсія сту­дентів та ви­кла­дачів ко­ле­джу до ет­но­графічно­го ком­плек­су "Українсь­ке се­ло".
24 травня 2023, 16:59
Ви­хов­на го­ди­на до свя­та День Ге­роїв для меш­канців гур­то­жит­ку та сту­дентів 1 кур­су Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу.
24 травня 2023, 16:56
Сту­ден­ти дру­го­го кур­су відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій взя­ли участь у інтер­ак­тивній грі-квесті до 125-річчя Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України
23 травня 2023, 16:52
23 трав­ня 2023р. ви­кла­дач­ки фахо­вих дис­циплін цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу, торгівлі та хар­чо­вих тех­но­логій Іри­на Ко­валь та Іри­на Вінник взя­ли он­лайн-участь у Міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Про­ми­словість та крафт для HoReCa в ту­ризмі: до­свід, про­бле­ми, інно­вації».
23 травня 2023, 16:48
23 трав­ня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 3 кур­су освітньо-про­фесійних про­грам «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» та «Еко­номіка» з пред­став­ни­ка­ми бух­гал­терсь­кої та еко­номічної служ­би різних підприємств та ор­ганізацій.
22 травня 2023, 16:44
Відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­но­го кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ро­бо­то­дав­ця­ми ком­панії «Бест».
20 травня 2023, 20:00
20 трав­ня 2023р. сту­ден­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь в Чемпіонаті України з пе­ре­тя­гу­ван­ня ка­на­ту, що відбув­ся на базі Київсь­ко­го війсь­ко­во­го ліцею ім. Іва­на Бо­гу­на