Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
03 березня 2023, 17:30
3 бе­рез­ня 2023 ро­ку ви­кла­дач­ки ко­ле­джу Ва­лен­ти­на ВДОВИЧ та Люд­ми­ла ЧЕРНЕНЬКА про­ве­ли про­форієнтаційні за­хо­ди в Но­восілківській гімназії, Забірсь­ко­му опор­но­му за­кладі освіти Бо­ярсь­кої місь­кої ра­ди, Му­зи­чансь­ко­му ліцеї Біло­го­родсь­кої сільсь­кої ра­ди.
02 березня 2023, 19:45
2 бе­рез­ня 2023 ро­ку керівник фізич­но­го ви­хо­ван­ня Іри­на Снісар про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з чле­на­ми юна­ць­кої групи з во­лей­бо­лу Ірпінсь­кої ДЮСШ.
02 березня 2023, 19:30
2 бе­рез­ня 2023 ро­ку, о 12.00 у групі 203-Ф відбу­ло­ся відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Гроші та кре­дит» на те­му: «Гро­шові си­сте­ми».
02 березня 2023, 16:38
сту­ден­ти та ви­кла­дачі еко­номічно­го відділен­ня Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України взя­ли участь в V Міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції мо­ло­дих вче­них «Фінан­сові ме­ханізми ста­ло­го роз­вит­ку в умо­вах су­час­них ви­кликів».
01 березня 2023, 22:00
01 бе­рез­ня 2023 ро­ку Га­ли­на Гна­тен­ко, ви­кла­дач дис­ципліни «Ос­но­ви па­тен­то­знав­ства», про­ве­ла в ди­станційно­му фор­маті інфор­маційний захід спря­мо­ва­ний на по­гли­б­лен­ня прак­тич­них знань що­до тор­го­вих ма­рок та ав­торсь­ких прав.
01 березня 2023, 10:29
01 бе­рез­ня 2023 ро­ку відбу­ла­ся інфор­маційна го­ди­на до Все­світньо­го дня імуніте­ту
28 лютого 2023, 19:30
28 лю­то­го 2023 ро­ку у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди, учас­ни­ки яко­го об­го­во­ри­ли ряд пи­тань, що ма­ють важ­ли­ве зна­чен­ня у си­стемі освітньо­го про­це­су ко­ле­джу.
28 лютого 2023, 18:30
28 лю­то­го 2023 р. ви­кла­дач фахо­вих дис­циплін Оле­на Ось­ми­на про­ве­ла вебінар на те­му: «Хто ви­ко­нує функції національ­но­го ор­га­ну стан­дар­ти­зації?» для сту­дентів ІІ кур­су групи 207(111)-Т спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність»
27 лютого 2023, 22:45
Участь сту­дентів у XVI Все­ук­раїнській інтернет-олімпіаді з українсь­кої мо­ви та літе­ра­ту­ри, ми­стецтва на освітній плат­формі «На Урок»
27 лютого 2023, 19:45
27 лю­то­го 2023 ро­ку ви­кла­дач­ки історії Оле­на Ку­ракіна та Те­тя­на Се­ме­нен­ко ор­ганізу­ва­ли та про­ве­ли в ди­станційно­му фор­маті сту­дентсь­кий круг­лий стіл «Незгодні – пра­во на пам’ять»