Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
09 листопада 2022, 15:37
9 ли­сто­па­да в Україні тра­диційно відзна­ча­ють День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви.
08 листопада 2022, 21:41
Фор­му­ван­ня кон­тин­ген­ту сту­дентів ко­ле­джу знач­ною мірою за­ле­жить від своєчас­ності і якості про­ве­ден­ня пе­да­го­га­ми про­форієнтаційної ро­бо­ти.
08 листопада 2022, 19:30
08 ли­сто­па­да 2022ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся олімпіада з пра­вознав­ства се­ред сту­дентів І кур­су.
07 листопада 2022, 22:26
7 ли­сто­па­да 2022р. ви­кла­да­чем філо­софії Леонідом Ба­ла­ню­ком про­ве­де­но сту­дентсь­кий круг­лий стіл до міжна­род­но­го Дня філо­софії на те­му: "Українсь­ка дер­жа­ва та українсь­ке суспільство в су­час­но­му світі".
04 листопада 2022, 22:22
завіду­вач­ка нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії ор­ганізації ре­сто­ран­но­го гос­по­дар­ства Ма­ри­на Ми­ро­нен­ко про­ве­ла виїзне прак­тичне за­нят­тя на базі ви­роб­ни­чо-тор­го­вель­но­го підприємства «Ва­ре­нич­на май­стер­ня» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Хар­чові тех­но­логії».
04 листопада 2022, 20:45
04.11.2022 ро­ку в рам­ках свят­ку­ван­ня Все­світньо­го дня за­о­ща­д­жень сту­ден­ти груп 303 Ф-1, 303(212)-Ф-2 ра­зом з ви­кла­да­чем Світла­ною Іва­но­вою до­лу­чи­ли­ся до вебіна­ру «Як підлітку на­ко­пи­чи­ти на мрію» від Національ­но­го бан­ку України.
04 листопада 2022, 17:35
04 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дач Ясінсь­кий О.В. провів круг­лий стіл «При­ватні космічні ком­панії. Чи ре­аль­но ство­рю­ва­ти свої ра­ке­ти та відправ­ля­ти їх в кос­мос?»
03 листопада 2022, 21:37
З ме­тою роз­вит­ку ма­те­ма­тич­них здібно­стей сту­дентів, фор­му­ван­ня інте­ре­су до вив­чен­ня пред­ме­та, усвідом­лен­ня ни­ми мож­ли­во­стей ово­лодіння ма­те­ма­тич­ни­ми знан­ня­ми та підт­рим­ки об­да­ро­ва­ної сту­дентсь­кої мо­лоді, 3 ли­сто­па­да 2022 ро­ку се­ред сту­дентів І кур­су ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дисц...
03 листопада 2022, 17:45
3 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дачі фізич­но­го ви­хо­ван­ня про­ве­ли патріотич­ну ру­хан­ку для сту­дентів І-кур­су.
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення