Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
02 листопада 2022, 20:45
02 ли­сто­па­да 2022 ро­ку класні керівниці Іри­на БЕРЕГЕЛЯ та Оле­на КУРАКІНА про­ве­ли інфор­маційну го­ди­ну «Ака­демічна доб­ро­чесність».
02 листопада 2022, 20:22
2 ли­сто­па­да 2022 р. на базі Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України цик­ло­вою комісією гу­манітар­них дис­циплін у тісній співпраці з Гро­мадсь­кою ор­ганізацією «Міжна­род­на асоціація май­бут­ньо­го України» відбу­лась І Все­ук­раїнсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Війна та сьо­го­ден­ня. Ви­кли­ки су­час­ності».
02 листопада 2022, 18:15
2 ли­сто­па­да 2022 ро­ку класні керівни­ки груп 101-Е, 102-О та 104-М про­ве­ли інфор­маційну го­ди­ну «Ака­демічна доб­ро­чесність - шлях до успіху».
01 листопада 2022, 16:16
1 ли­сто­па­да 2022 ро­ку клас­ни­ми керівни­ка­ми Оле­ною Ку­ракіною та Іри­ною Бе­ре­ге­лею бу­ло про­ве­де­но патріотич­ну вікто­ри­ну «Україна ди­вує»
01 листопада 2022, 16:15
Нав­чаль­на ек­с­курсія сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 051 «Еко­номіка» до бух­гал­терії Ірпінсь­ко­го ФК НУБіП України
01 листопада 2022, 15:52
В рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін ви­кла­да­чем пред­ме­ту «За­хи­сту України» Ва­си­лем Кудріним 1 ли­сто­па­да 2022 ро­ку р. про­ве­де­на інфор­маційна го­ди­на «Обе­реж­но міни!» для груп 106-К,107-К.
31 жовтня 2022, 20:11
31 жо­втня се­ред сту­дентів дру­го­го кур­су спеціаль­но­стей «Облік та опо­дат­ку­ван­ня», «Хар­чові тех­но­логії» та «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» відбув­ся круг­лий стіл з визна­чен­ням го­лов­них за­в­дань що­до по­до­лан­ня еко­логічних та тех­но­ген­них за­гроз в умо­вах воєнно­го ста­ну
31 жовтня 2022, 18:00
31 жо­втня 2022 р. у Відо­крем­ле­но­му струк­тур­но­му підрозділі «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України» відбув­ся флеш­моб «Цу­кер­ки або смерть?»
30 жовтня 2022, 11:13
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін відбу­ли­ся он­лайн-олімпіади з дис­циплін «Еко­номіка підприємства» та «Фінан­си підприємств»
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення