Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
27 лютого 2023, 18:58
18 та 25 лю­то­го сту­ден­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу зро­би­ли вклад у до­по­мо­гу на­шим війсь­ко­вим!
27 лютого 2023, 18:51
15-24 лю­то­го 2023 ро­ку бу­ло ор­ганізо­ва­но збір гу­манітар­ної до­по­мо­ги для Го­сто­мельсь­ко­го при­тул­ку тва­рин
27 лютого 2023, 18:45
27 лю­то­го 2023 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня гурт­ка «Спо­жи­вач» на те­му: «Визна­чен­ня ор­га­но­леп­тич­них по­каз­ників якості шо­ко­ла­ду»
24 лютого 2023, 17:04
24 лю­то­го 2023 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу, торгівлі та хар­чо­вих тех­но­логій Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України про­ве­ли про­форієнтаційні за­хо­ди у се­редній за­галь­но­освітній школі №235 імені В’яче­сла­ва Чор­но­во­ла в м. Київ.
24 лютого 2023, 16:25
24 лю­то­го відбу­ла­ся інфор­маційна го­ди­на до річниці по­в­но­мас­штаб­но­го вторг­нен­ня росії в Україну
23 лютого 2023, 19:15
23 лю­то­го 2023 ро­ку, о 10.05 у групі 203-Ф відбу­ло­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва» на те­му: «Пря­ма і непря­ма мо­ва. Пунк­то­гра­ми при прямій та непрямій мові».
23 лютого 2023, 16:34
23 лю­то­го 2023 ро­ку відбув­ся ви­хов­ний захід «Здо­ро­вий спосіб жит­тя – шлях до здо­ров’я» за участю сту­дентів груп 105-Т та 108-Х
22 лютого 2023, 21:15
22 лю­то­го 2023 р. в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі про­ве­де­но за­галь­но­ко­ле­джансь­ку ви­хов­ну го­ди­ну до дня вша­ну­ван­ня пам’яті Ге­роїв Небес­ної Сотні
22 лютого 2023, 20:30
22 лю­то­го 2023 відбу­ла­ся то­ва­рись­ка зустріч з во­лей­бо­лу се­ред ко­манд: тре­нерів, ви­кла­дачів, сту­дентів м.Ірпінь та НУБіП України.
22 лютого 2023, 09:53
21 лю­то­го відбу­ло­ся засідан­ня сту­дентсь­ко­го на­у­ко­во­го гурт­ка «Аналітик».