Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
30 листопада 2022, 20:01
30 ли­сто­па­да 2022 ро­ку сту­дент групи 209-К Мак­сим ЛИСИЦЯ провів про­форієнтаційні бесіди з уч­ня­ми 9-х, 11-х класів Ірпінсь­кої ЗОШ І-ІІ сту­пенів №18.
30 листопада 2022, 19:58
30 ли­сто­па­да 2022 ро­ку пер­шо­курс­ниці еко­номічно­го відділен­ня Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу За­уліна Вла­ди­сла­ва і Тітен­ко Ана­стасія про­ве­ли про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9 кла­су Ба­би­не­ць­ко­го ЗЗСО І-ІІІ сту­пенів № 13.
25 листопада 2022, 20:44
У період з 17 по 20 ли­сто­па­да 2022 ро­ку в м.Бе­ре­го­во відбув­ся розіграш Куб­ка ГО ВФСТ «Ко­лос» з во­лей­бо­лу се­ред чо­ловічих ко­манд ве­те­ранів при­свя­че­ний пам’яті пер­шо­го май­ст­ра спор­ту За­кар­пат­тя Іва­на Скрябіна.
25 листопада 2022, 19:45
25 ли­сто­па­да 2022 ро­ку відбу­лось підсум­ко­ве засідан­ня на­у­ко­во­го гурт­ка «Мар­ке­то­лог».
24 листопада 2022, 19:30
24 ли­сто­па­да 2022 ро­ку в ІФК на еко­номічно­му відділенні відбу­ла­ся зустріч сту­дентів 2 кур­су спеціаль­ності 051 «Еко­номіка» з пред­став­ни­ком по­тенційно­го ро­бо­то­дав­ця, на­чаль­ни­цею го­лов­но­го управління ста­ти­сти­ки у Київській об­ласті – Оль­гою Но­ви­ць­кою.
24 листопада 2022, 17:29
24 ли­сто­па­да 2022 ро­ку у ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди.
23 листопада 2022, 23:39
23 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії Іри­на Вінник та Андрій Си­ро­тен­ко про­ве­ли про­форієнтаційний захід «Пра­во спо­жи­ва­ча на за­хист» для учнів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України.
22 листопада 2022, 19:15
22 ли­сто­па­да відбу­ло­ся підсум­ко­ве засідан­ня сту­дентсь­ко­го на­у­ко­во­го гурт­ка «Аналітик».
21 листопада 2022, 23:44
21 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дач фінан­со­вих дис­циплін Лілія Чай­ка та клас­ний керівник Люд­ми­ла Чер­нень­ка про­ве­ли для сту­дентів групи 103-Ф, спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» он­лайн-тренінг на те­му «Моя про­фесія – фінан­сист».
21 листопада 2022, 22:14
21 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дач ВСП «Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України» Ха­рук Мар’яна Іванівна про­ве­ла в он­лайн-фор­маті зі сту­ден­та­ми І кур­су інфор­маційно-пре­зен­таційне повідом­лен­ня до Дня Гідності та Сво­бо­ди