Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
16 травня 2023, 19:15
16 трав­ня 2023 ро­ку у ко­леджі відбув­ся турнір з кла­сич­них шахів. Пе­ре­мо­же­ць зма­гань візь­ме участь у Ша­хо­во­го турніру «125 шахістів – 125 річниці НУБіП УКРАЇНИ»
16 травня 2023, 19:00
16 трав­ня 2023 ро­ку Софією Ка­ра­сюк, клас­ною керівни­цею ака­демічної групи 210(112)-Х бу­ла про­ве­де­на відкри­та ви­хов­на го­ди­на на те­му «Україна – ви­ши­ван­ка».
16 травня 2023, 11:12
Іван Крас­но­го­ло­ве­ць, сту­дент Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України, у складі збірної ко­ман­ди України, прий­няв участь в Чемпіонаті Євро­пи та Все­ук­раїнсь­ко­му відкри­то­му турнірі «Ку­бок Лю­бар­та» з тхеквон­до.
12 травня 2023, 20:15
Підви­щен­ня кваліфікації пе­да­гогічних працівників цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін в Українсь­ко­му дер­жав­но­му універ­си­теті імені Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва.
12 травня 2023, 19:47
Відбу­ло­ся звітне засідан­ня сту­дентсь­ко­го на­у­ко­во­го гурт­ка «Спо­жи­вач»
12 травня 2023, 17:16
12 трав­ня 2023 ро­ку сту­ден­ти груп 103-Ф та 106-К відвіда­ли ет­но­графічний ком­плекс «Українсь­ке се­ло».
11 травня 2023, 17:32
Ви­хов­на го­ди­на «Світ по­чи­нається з ма­тері»
11 травня 2023, 16:53
11 трав­ня відбу­ло­ся підсум­ко­ве засідан­ня на­у­ко­во­го сту­дентсь­ко­го гурт­ка «Аналітик», який функціонує при цик­ловій комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін.
10 травня 2023, 19:45
З ме­тою ознай­ом­лен­ня здо­бу­вачів освіти з країна­ми Євро­пи, їх особ­ли­во­стя­ми, до­сяг­нен­ня­ми, тра­диціями, про­ве­де­но ви­хов­ну го­ди­ну День Євро­пи для сту­дентів груп 202-О та 203-Ф.
10 травня 2023, 18:30
10 трав­ня відбу­ла­ся зустріч фахівців бух­гал­терії ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж» із здо­бу­ва­ча­ми освіти пер­шо­го кур­су ОПП «Еко­номіка» та ОПП «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» на те­му «Еко­номіст – су­час­на та пре­стиж­на про­фесія»