Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
21 листопада 2022, 20:30
21 ли­сто­па­да в Україні відзна­ча­ють День гідності та сво­бо­ди – одне зі зна­ко­вих офіційних свят, вста­нов­лене на честь двох ре­во­люцій, які відбу­ли­ся в Україні у 2004 та 2014 ро­ках.
21 листопада 2022, 17:25
21 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України На­талією Ку­зик
19 листопада 2022, 19:45
«Оби­ра­ти спеціальність ро­з­умом і сер­цем»: як ми­нув День відкри­тих две­рей в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі НУБіП України.
14 листопада 2022, 20:29
14 ли­сто­па­да класні керівни­ки Андрій Си­ро­тен­ко та Іри­на Вінник про­ве­ли он­лайн ви­хов­ну го­ди­ну "Доб­ро по­чи­нається з те­бе".
11 листопада 2022, 22:03
11 ли­сто­па­да 2022 ро­ку ви­кла­дачі Люд­ми­ла Кли­мен­ко, Ок­са­на По­горіла про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми По­гребівсь­кої гімназії.
11 листопада 2022, 21:59
У рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій ви­кла­дачі Даль Н.В. і Дібрівна Е.І. про­ве­ли кон­курс ре­клам­них по­стерів на те­му: «Ма­те­ма­ти­ка і моя спеціальність».
11 листопада 2022, 20:33
11 ли­сто­па­да 2022 ро­ку класні керівни­ки груп 101-Е, 102-О Ла­ри­са Гурсь­ка та 104-М Андрій Си­ро­тен­ко про­ве­ли ви­хов­ну го­ди­ну на те­му «Булінгу –ні».
11 листопада 2022, 17:45
11 ли­сто­па­да 2022 ро­ку к.ю.н. Іри­на БЕРЕГЕЛЯ про­ве­ла круг­лий стіл «Же­невські кон­венції як ос­но­ва міжна­род­но­го гу­манітар­но­го пра­ва».